Yayın:
Ticari Satımda Satıcının Temerrüdü

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2015
Yazarlar
Bani, Mehmet Hulusi
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Parayla değiştirilmesi mümkün olan her şey satım sözleşmesine konu olabilmektedir. Satım sözleşmesi ticari satım sözleşmesi olarak da ticaret hayatında karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamın konusu, taşınır malların satımını konu edinen ticari satımda satıcının temerrüdü ve bunun sonuçlarına ilişkindir. Ticari satım sözleşmesinin kurulmasından sonra satıcının satılanı teslim borcunu zamanında yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi, ticaret hayatında sık karşılaşılan sözleşme ihlallerindendir. Uygulamadaki önemi nedeniyle tez konusu olarak seçilmiştir. Bu çalışmada ticari satımda satıcının temerrüdü, TBK' nun 117 vd. maddelerinde yer alan borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümler yanında ticari satım sözleşmelerinde satıcının temerrüdüne ilişkin TBK.m.212/f.2 hükmü ile tacirler arası ticari satımlara ilişkin TTK.m.23/f.1.a hükmü çerçevesinde incelenmiştir. Anahtar Sözcükler : Ticari satımda satıcının temerrüdü, satılanın tesliminde temerrüt, satıcının teslim borcunda temerrüt.
Açıklama
Jeder Eigentumswechsel einer Sache gegen Entgelt kann Gegenstand eines Kaufvertrages sein. Der Kaufvertrag begegnet uns im Handelsleben auch als Handelskauvertrag. Diese Arbeit behandelt die Folgen des Verzugs des Verkäufers beim Handelskauf in Bezug auf bewegliche Sachen. Denn eine der Vertragsplichtverletzungen, der man im Handelsleben oft begegnet ist, dass der Verkaüfer nach Abschluss des Handelskaufvertrages seiner Übergabepflicht des Verkaufsgegenstandes nicht rechtzeitig nachkommt und in Verzug gerät. Wegen der hohen Praxisrelevanz wurde dies als Thema der Masterarbeit ausgewählt. Der Verzug des Verkäufers beim Handelskauf wird in dieser Arbeit mit Blick auf die allgemeinen Regelungen des Türkischen Obligationsgesetzbuches (§§ 117 ff. TBK), die Regelung aus dem Türkischen Obligationsgesetbuch hinsichtlich des Verzugs des Verkäufers beim Handelskauf (§ 212 Absatz 2 TBK) sowie den Regelungen des Türkischen Handelsgesetzbuches hinsichtlich des Handelskaufs zwischen Kaufleuten (§ 23 Absatz 1a TTK) analysiert. Schlüsselbegriffe : V erzug des V erkäufers beim Handelskauf, V erzug der Übergabe der Kaufsache, V erzug des V erkäufers bei seiner Übergabepflicht
Anahtar kelimeler
Borçlar Kanunu, Code of Obligations, Satıcılar, Sellers, Satış Sözleşmeleri, Sales Contracts, Sözleşmeler, Contracts, Temerrüt, Default, Ticaret, Trade, Türk Borçlar Hukuku, Turkish Law of Obligations
Alıntı