Publication:
Türkiye'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunlarının Çözümünde Kredi Garanti Fonu'nun Rolü ve Ekonomiye Katkısının Değerlendirilmesi

Date
2018
Authors
Aydın, İbrahim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Türkiye ekonomisinin dinamik ve sürükleyici unsurlarından biri olan KOBİ'ler, ekonomik gelişmenin, politik istikrarın ve sosyal barışın en önemli güvencesi ve temel taşlarıdır. Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle ülke ekonomileri içinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Ekonomi açısından böylesine önem arz eden KOBİ'ler, çeşitli sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü ülkeler tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bugüne dek ülkemizde, KOBİ'ler için birçok teşvik ve destekleme sistemi uygulamaya konulmuş fakat hiçbiri Kredi Garanti Fonu kadar kısa vadede etkiler yaratmamıştır. Bu tez çalışmasının amacı, KGF kefaletiyle sağlanan kredilerin KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümündeki rolünü ve ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmektir. Çalışmada Hazine destekli KGF kredilerinin yoğun olarak kullandırılmaya başladığı 2016 yılı sonundan itibaren ekonomide meydana gelen gelişmeler ele alınmış ve söz konusu kredilerin KOBİ'lere ve Türkiye ekonomisine birçok olumlu etkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.


SMEs, which are dynamic and engaging one of the elements of Turkey's economy, economic development, security of political stability and social peace and security are cornerstones most important. They have an important place in the country's economy because of their ability to adapt quickly to changing market conditions, flexible production structures, balanced growth among regions, reduction of unemployment and contributions to opening new business areas. SMEs who are so important in terms of economy are supported and encouraged to the country due to various socio-economic reasons. Until now, many incentives and support systems have been put into practice in our country for SMEs, but none of them have had any effect on the short term as the Credit Guarantee Fund. The purpose of this thesis is to evaluate the role of credits provided by the KGF bail in solving the financial problems of SMEs and the positive and negative effects on the economy. The study since the end of 2016 began to utilized extensively by the Treasury backed CGF credit discussed the developments occurring in the economy and the said loans to SMEs and Turkey's economy has been concluded which has many positive effects.

Description
Keywords
Ekonomi , Economics , İşletme , Business Administration
Citation