Yayın:
Atıl kaynakların blokzinciri üzerinden menkulleştirilerek finansal varlıklara dönüştürülmesi: Bir model önerisi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2021
Yazarlar
Çağlar, Onur Baran
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Toplumda kabul gören ve iyiyi, güzeli öven estetik değerler, insan davranışlarını doğruya yönlendiren kültür ve sanat ortamlarıdır. Türkiye'de kültür ve sanat varlıklarının çeşitliliği dikkate alındığında sadece artan sayıda sanat yatırımcısının yanında kamusal anlamda sanat varlıklarının finansal risk ve yatırım durumunun araştırılmasına ihtiyaç vardır. Ekosistem oyuncularının finansal varlık yönetimi açısından âtıl durumda bulunan sanat eserlerinin değerlendirme algıları ve farkındalıkları bu proje kapsamında irdelenecektir. Sanat eserlerinin finansal risk yönetiminde özellikle çoklu mülkiyet haklarının Blokzincir2 ağı ve bağlı teknolojiler ile mümkün hale gelmesi, kanıta bağlı görünür varlıkların artmasına ve dijital haklar yönetimi ve uzlaştırma konusunda yeni nesil sözleşmelere olanak sağlamaktadır. Atıl durumdaki kaynaklarımız, taşınmaz menkuller, tarih, sanat ve antika eserlerimiz asıl değeri üzerinden finansman aracı olarak kullanılamamaktadır. Aile şirketleri başta olmak üzere girişimciler alternatif finansman kaynaklarına ve varlıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu tezde; âtıl kaynakları gerçek değeri üzerinden alternatif finansal varlığa dönüştürme modeli önerilecektir. Model, Sanat eserlerinin fiziksel olarak farklı teknik altyapılar ile çalışabilir, ancak bu çalışmada NFC mikro-işlemcileri ile takip edilebilirliği baz olarak alınmıştır. Önerilecek model kapsamında Blokzincir ağı ve bağlı teknolojiler ile bireylerin veya kurumların sahibi oldukları sanat eserlerini menkulleştirilmesine yönelik mali düzenleme esasları, teknolojik ve hukuksal koruması konusunda veriler kullanılacaktır. Dünyada son dönemde varlık yönetimi konusunda artan finansal modellerin etkileri sanat eserleri konusunda da önemli gelişmelere neden olmuş ve sanat eserlerinin finansal varlık olarak tanımlanmalarına neden olmuştur. Özellikle sanat alanında teknolojik yenilikler ile birlikte dijital sanat gibi yöntemler ile ortaya çıkan eserlerde yatırımcı profili de çeşitlenmekte ve yeni nesil finansal modeller oluşmaktadır. Ayrıca, mevcut finansal varlıkların günlük dalgalanmalarından bağımsız bir alternatif yatırım aracı olabilir. Oldukça yeni bir bakış açısı olarak değerlendirilen bu modeller özellikle sanat eserleri konusunda farkındalığı yüksek olan bireysel veya kurumsal yatırımcılar açısından âtıl kaynak yönetiminden aktif finansal modele dönüşümün önünü açacaktır.
Aesthetic values that are accepted in the society and praise the good and the beauty are culture and art environments that direct human behavior towards the right. Considering the diversity of cultural and artistic assets in our country, there is a need to investigate the financial risk and investment status of art assets in public as well as an increasing number of art investors. The evaluation perceptions and awareness of the artworks that are inert in terms of financial asset management of ecosystem players will be examined within the scope of this project. In the financial risk management of works of art, especially the multiproperty rights making possible with the Blockchain network and connected technologies, it enables the increase of visible assets based on evidence and new generation contracts in digital rights management and settlement. Our inert resources, immovable properties, history, art and antiques cannot be used as financing tools based on their original value. Entrepreneurs, especially family businesses, need alternative financing resources and assets. In this thesis; A model of converting inert resources into alternative financial assets over their real value will be proposed. The model can physically work with different technical infrastructures of the Artworks, but this study is based on the traceability with NFC microprocessors. Within the scope of the proposed model, data on the principles of financial regulation, technological and legal protection for the securitization of works of art owned by individuals or institutions with the Blockchain network and connected technologies will be used. The effects of financial models that have recently increased in asset management in the world have also led to significant developments in the field of artworks and caused artworks to be defined as financial assets. In the works that emerge with methods such as digital art, especially with technological innovations in the field of art, the investor profile also diversifies and new generation financial models are formed. It can also be an alternative investment tool independent of the daily fluctuations of current financial assets. These models, which are considered to be quite a new perspective, will pave the way for the transformation from inert resource management to active financial model, especially for individual or institutional investors with high awareness of artworks.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Maliye, Sanat Tarihi, Fine Arts, Finance, Art History
Alıntı