Publication:
Dünya ekonomisi ve Türkiye’nin yeri: Tarihsel süreç, ekonomik göstergeler ve geleceğe yönelik tahminler

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-04

Authors

Sever, Emine
Çetiner, Emine Müge

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu araştırma Dünya ve Türkiye ekonomisinin geçmiş, bugün ve geleceğini kronolojik bir süreç içerisinde inceleyerek, temel ekonomik göstergeler açısından geleceğe yönelik tahminlerin tanıtıldığı bir çalışma olması amacını gütmektedir. Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından, dünya ekonomisinin tarihsel süreci dört grup altında incelenmiştir. Sonraki bölümde, dünya ve Türkiye’deki güncel ekonomik göstergelere yer verilmiş olup devamında dünya ekonomisine yön veren güncel konular ayrı ayrı gruplar halinde ele alınmıştır. Beşinci bölümde dünya ekonomisi perspektifinde kısa ve uzun vadeli makroekonomik tahminler irdelenmiş ve sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılmıştır.
This research world and the history of Turkey's economy, in a chronological process of examining the present and future, is pursuing its goal to be a key economic indicators of future predictions in terms of introducing work. The research consists of six chapters. Following the introduction, the historical process of the world economy has been studied under four groups. The next section, current issues shaping the world economy in the world, and given the current economic indicators is continuing in Turkey were discussed as separate groups. In the fifth chapter, short and long-term macroeconomic forecasts in the perspective of world economy were examined and a general evaluation was made in the conclusion section.

Description

Keywords

Dünya ve Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomik Göstergeler, Makroekonomik Tahminler, Turkey and the World Economy, Current Economic Indicators, Macroeconomic Forecasts

Citation