Publication:
Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukuk'unda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Ekmekçi, İdil Su

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Tez çalışmam olan "Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukuku'nda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu", iç hukukumuz başta olmak üzere ilgili düzenlemeler ile birlikte incelenmektedir. Çalışma, yasal düzenlemeler ile birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ile mücadelede geliştirilen stratejileri, önleme politikalarını, uluslararası çok taraflı ve ikili sözleşmeleri, yine uluslararası ve ulusal tabanda ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki çalışmalarını, projeleri ve raporları ele almaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir. Çalışma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını düzenleyen yürürlükteki ceza kanunumuza ek olarak, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndan günümüze kadar yapılmış olan değişiklikleri birlikte ele alır ve yine suç ve ceza siyaseti açısından inceler. Hedef, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına dönük ulusal suç ve ceza siyaseti anlayışımızı incelemek ve mezkur problemi önlemeye yönelik hangi çözüm yollarının benimsenmesi gerektiğini araştırmaktır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile mücadele çok erken tarihlerde başlamaktadır. Uyuşturucu madde kullanımını ve buna bağlı olarak gelişen problemleri önleme konusunda ulusal ve uluslararası birçok sözleşme yapılmış, kurumlar oluşturulmuş, stratejiler geliştirilmiş ve yasalar düzenlenmiştir; fakat gerekli yeterlilikte önleme gerçekleştirilememiştir. Uyuşturucu madde kullanma suçuna ilişkin geliştirilen suç ve ceza siyasetini incelerken, Türk Ceza Hukuku'nu temel alan bir inceleme yapıp ve buradan hareketle suç siyaseti ve ceza siyaseti konularına açıklık getirip ilgili yasal düzenlemelerimizi ele aldım. Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu madde kullanma suçu, suç siyaseti, ceza siyaseti, TCK m.191.

Description

My thesis is "Crime and Punishment Crime Policy in the Turkish Drug Use in the Criminal Law", is examined in conjunction with our regulations relating mainly to domestic law. The study, developed strategies to combat the use of drugs or psychotropic substances with legal regulations, prevention policies, international multilateral and bilateral agreements, however, international and efforts in this direction of the relevant institutions and organizations at the national base, tackles projects and reports. Criminal use of narcotic or stimulant substances, is regulated in the 5237 Article 191 of the Turkish Penal Code. The study, in addition to our current drug or criminal law governing the use of stimulant drugs, with 765 of the Turkish Penal Code considers the changes that have been made up to now and again examines crime and punishment in terms of politics. The goal is to use drugs or psychotropic substances facing national crime and punishment examine our understanding of politics and the adoption of which mentioned the need to investigate solutions to prevent the problem. Struggling with drug or stimulant substances starts at a very early date. Drug use and consequent prevention in developing national problems and made ​​many international agreements, institutions have been established, strategies have been developed and regulated laws; but preventing the necessary competence could not be realized. When examining the politics of crime and criminal offenses related to drug development, whether based on an examination of the Turkish Penal Code and related regulations took our motion offense here bring clarity to the issue of politics and the politics of punishment. Keywords: Criminalize the use of drugs, crime politics, punishment politics, TCK m.191.

Keywords

Kanunlar, Laws, Narkotik Bağımlılığı, Narcotic Dependence, Narkotik Suçlar, Narcotic Crimes, Suç, Crime, Suç ve Ceza, Crime and Punishment, Türk Ceza Hukuku, Turkish Criminal Law, Türk Ceza Kanunu, Turkish Penal Code

Citation