Publication:
Ortaokul öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Fatih ilçesi örneği)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Sengir, Cihan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada, İstanbul iline bağlı Fatih ilçesindeki resmi ortaokullarda görevli branş öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyleri araştırılarak, ortaya çıkan kullanım düzeyleri bazı değişkenler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyleri, yaş, cinsiyet, mesleki kıdem, mezuniyet durumu, okul türü, branş ve alınan bilişim teknolojileri eğitimi değişkenlerine göre farklılaşma durumu incelenmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma için yararlanılan ölçekler 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, İstanbul iline bağlı Fatih ilçesindeki 27 devlet ortaokulunda çalışan 269 branş öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmanın hedefleri doğrultusunda, Karal ve Bayraktar (2015) tarafından geliştirilen, 4 alt boyut ve 38 sorudan oluşan likert tipi beşli derecelendirme türünde "Öğretmenlerin Bilişim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeği " kullanılmıştır. Elde edilen verileri çözümlemek için SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Öğretmenlerinin kişisel bilgileri (cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, mesleki kıdem, okul türü, branş ve bilişim teknolojileri eğitimi alıp almadığı) betimleyici frekans ve yüzde dağılımları yoluyla ortaya konmuş, ölçeğin alt boyut puanları için standart sapma, değerleri saptanmıştır. "Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeylerini Belirleme" ölçeğinden alınan puanların ve ölçeğin alt boyutlarından alınan puanların; cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Bağımsız Gruplar t testi; yaş, öğrenim düzeyi, kıdem (hizmet yılı), branş ve aldıkları BT eğitimi değişkenlerine göre anlamlı bir fark oluşup oluşmadığını belirlemek için Kruskal Wallis – H testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre öğretmenlerin bilişim teknolojileri kullanım düzeyleri farklılaşmaktadır. Ortaokullarda görev yapan kadın öğretmenlerin, 40 yaş üstü öğretmenlerin, kıdem süresi 20 yıl üzeri olan öğretmenlerin ve ayrıca belirli branşlardaki öğretmenlerin bilişim teknolojileri kullanma düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Sonuç olarak öğretmenlere yönelik bilişim teknolojileri eğitimlerinin verilmesi için kurslar, seminerler düzenlenmesi ve bilişim teknolojileri kullanımına yönelik eğitim videolarının hazırlanması öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaktır.


In this study, the level of use of information technologies of branch teachers working in official secondary schools in Fatih district of Istanbul province was investigated and the resulting usage levels were investigated in terms of some variables. The levels of teachers' use of information technologies were analyzed according to gender, age, education level, seniority year, type of school and IT education variables. İn this reserach, scaning model was applied. The scale which conducted in this study was applied to 269 teachers who works in Fatih district of Istanbul province. In line with the objectives of the study, "Likert-type five-point rating scale consisting of 4 sub dimensions and 38 questions" developed by Karal and Bayraktar (2015) was used to determine the teachers' level of use of information technology. To interpret the data SPSS 24.0 packaged software was used. Teachers personal information (gender, age, professional seniority, graduation status, type of scholl, teaching branch and their IT education) was revealed by descriptive frequency and percentage distriution and standart deviation was determined for the sub-dimension of the scale. Independent Group T test was conducted to determine whether the gender and the type of school affects the score of "The Scale of Teachers IT usage level" and the scores of the scale's subdimension or not; and Kruskal Wallis – H test was conducted to determine whether there has been a substantive difference with reference to the teachers age, education level, seniority, teaching branch and the IT education they had. According to the results of the research, age, gender, professional seniority and teaching branch are substantive differences that make diffrence on the teachers IT usage level. It has been revealed that female teachers in secondary school, teachers who are over 40, teachers who has seniority over 20 year sand teachers in certain majors have low level of IT usage. As a result in service training on IT, courses, seminars and educational videos about IT usage can contribute to teachers development.

Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim , Branş Öğretmenleri , Ortaokul Öğretmenleri , Ortaokullar , Education and Training , Branch Teachers , Secondary School Teachers , Secondary Schools
Citation