Publication:
Tüketicilerin restoran seçiminde kullandıkları seçim kriterleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Yeme-içme sektörü, ülkemizde büyüyen sektörler arasında yeralır. Bununla beraber, tüketicinin restoran seçim kriterlerinin ve bu kriterleri etkileyen faktörlerin incelenmesinde eksiklikler olduğu görülebilir. Tüketicilerin restoran seçiminde kullandıkları seçim kriterleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir araştırmanın, restoran yöneticilerine önemli fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin restoran seçiminde kullandıkları seçim kriterleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, araştırma örneğini oluşturan bireylerin, restoran seçimi yapacağı bir web sitesi tasarlanmıştır. Katılımcılar, restoran seçimi yapmak amacıyla web sitesini kullanmış ve seçim kriterlerini belirtmişlerdir. Elde edilen verilere, Ki-Kare Bağımsızlık Analizleri uygulanarak, restoran seçim kriterleri ve demografik özellikler arasındaki potansiyel ilişki test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, tüketicilerin restoran seçim kriterlerinin bir bölümü ile demografik özellikleri arasında bir ilişki olduğu söylenebilir
Although the food and beverage sector has been growing continously in Turkey, almost no research has been conducted on the restaurant choice criteria of consumers and the factors that affect their choice. Examining the relationship between the restaurant choice criteria of consumers that are taken into consideration when selecting a restaurant and their demographic characteristics could provide important benefit for restaurant managers. For this reason, a research with the aim of finding the potential relationship between restaurant choice criteria of consumers and the demographic characteristics was conducted. A web site was designed in order to choose restaurants through a process that includes clarification of the restaurant choice criteria by each of the participants. The potential relationship between the restaurant choice criteria and the demographic characteristics was tested by applying Chi-Square Test of Independence. It was concluded that there is a relationship between some of the restaurant choice criteria and some of the demographic characteristics of consumers according to the test results.
Description
Keywords
Tüketici Karar Alma Süreci, Demografik Özellikler, Seçim Kriterleri, Restoranlar, Consumer Decision Making Process, Demographic Characteristics, Choice Criteria, Restaurants
Citation