Yayın:
İtibar yönetimi algılaması: Bir sağlık kuruluşu örneği

No Thumbnail Available
Tarih
2016
Yazarlar
Doğan, Neslihan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışma sağlık kuruluşlarında itibar yönetimi algısını nelerin oluşturduğunu ortaya koyma amacı ile yapılmıştır. Çalışmada literatür taraması ve anket uygulaması yöntemleri seçilerek bu amacın gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar sağlık kurumlarında itibar yönetimi algısının hasta, hasta yakını ve çalışanların algılarının ayrı ayrı ölçütler yapılmış ölçümlerin sonucunda istatistiksel açıdan farklı olduğu gözlenmiştir. Çalışmada çalışanlar ile hastalara yönelik uygulanan anket, hastalar ile çalışanların itibar algılarının birbirine paralel şekilde olduğunu ve anlamlı bir şekilde farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. İtibarın alt boyutlarının çalışanların ve hastaların yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum gibi özelliklerinden etkilenmediği, çalışmanın sonuçlarından bir diğeridir. Yine çalışmada Bilgilendirme Yeterliliği, İlgi (Anlaşılmaya Çalışma), Güvenilirlik, İletişim ve Fiziki Ortam boyutlarında Hasta ve Çalışan algısı ölçülmüş aralarındaki fark hipotez testine göre yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan araştırmanın katılımcılarının verdiği yanıtlar güvenilirlik ve geçerliliğinin olduğunun kabul edilmesi, çalışmanın sınırlılıkları arasında yer almaktadır.
Açıklama
The purpose of this study is to show the perception of reputation management in healthcare organizations. To achieve this goal there were used several selected literatures and different survey methods. Results obtained by the inquiry with different measurement criteria for each participant group are showing statistical opinion differences between patients, there relatives and employees about perception of reputation management in health institutions. Patient and employee's survey results about perception of reputation management exhibits almost the same and parallel view without significant or meaningful differences. Another point of view is that sub dimensions of reputation does not affect the opinion of employees and patients with different personal characteristics like age, gender, education background or marital status. The perception about properties like expectation, sufficient informing and reliability of the patients and employees have been measured in a physical way. The differences between the results has been interpreted on the bases of the hypothesis test. This study within the scoop of the answers given by the participants has been accepted as reliable and true with that all results are expected.
Anahtar kelimeler
Algı, Perception, Hasta yakınları, Patient nearness, Hastalar, Patients, Hastane yönetimi, Hospital administration, Hastaneler, Hospitals, Sağlık kuruluşları, Health institutions, Sağlık personeli, Health personnel, Sağlık yönetimi, Health management, Çalışanlar, Workers, İtibar, Reputation
Alıntı