Publication:
Anonim şirketlerde yönetim kurulunun toplantı ve karar alma usulleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Özker, Gizem

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Anonim şirketin tüzel kişi olması sebebiyle haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken bu organları vasıtasıyla yapar. Anonim şirketin bu organları yönetim kurulu ve genel kuruldur. Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Bu doğrultuda yönetim kurulu; iç ilişkide yönetim organı, dış ilişkide ise temsil organıdır. Yönetim kurulu oluşumunda üyelerin bazı niteliklere haiz olması gerekir. Bu nitelikler Kanununun aradığı ve şirketin anayasası hükmünde olan esas sözleşme ile yönetim kurulu üyesi seçimine ek şartlar getirilebilir. Yönetim kurulu üyeleri ise her zaman istifa ederek görevlerine son verebilirler, aynı zamanda bazen azil edilebilir veya bazı hallerde üyelik sona erebilir. Yönetim kurulu toplantıları; fiziki ya da elektronik ortamda yapılabilir. Kanun gereğince hem fiziki hem de elektronik ortamda olmak üzere karma şekilde de yapılabilmesi mümkündür. Teknolojik gelişmeler ve Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde evden çalışmanın artmasıyla beraber daha elektronik ortamda toplantılara da talep artmıştır. Toplantıları, yönetim kurulu başkanı yönetir. Toplantı ve karar yetersayılarının nisabı sağlandığında oylama yapılarak karar alınır. Alınan karar metni, üyeler tarafından imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanarak fiziki karar metni deftere yapıştırılır. Karar defteri sadece karar içeriği ve imzaları değil, aynı zamanda karar tarihi, karar sayısı ve toplantıda hazır bulunan üyelerin yazılması da gerekir. Yönetim kurulu kararları hukuki işlem niteliğindedir.
Due to the fact that the joint stock company is a legal person, it does so through these organs while exercising its rights and fulfilling its debts. These bodies of a joint stock company are the board of directors and the general assembly. The joint stock company is managed and represented by the board of directors. In this direction, the board of directors; it is the governing body in internal relations and the representative body in external relations. In the formation of the board of directors, the members must have some qualifications. Additional conditions may be imposed on the election of members of the board of directors with the articles of association, which are required by the Law of these qualifications and have the effect of the company's constitution. Board members, on the other hand, can always resign and terminate their duties, at the same time they may be dismissed or terminated in some cases. Board meetings; It can be done physically or electronically. According to the law, it is possible to do it in a mixed way, both physically and electronically. In these days when we are struggling with technological developments and the Covid-19 epidemic, with the increase of working from home, the demand for meetings in electronic environment has increased. The meetings are chaired by the chairman of the board of directors. When the quorum of the meeting and decision quorums is reached, a decision is made by voting. The decision text is signed by the members with a signature or secure electronic signature, and the physical decision text is pasted into the book. The decision book should not only contain the content and signatures of the decision, but also the date of the decision, the number of decisions and the members present at the meeting. Board decisions are legal proceedings.

Description

Keywords

Hukuk, Law

Citation