Publication:
Kağıt İmalat Sektöründe Tedarikçi Seçiminde Analitik Ağ Süreci Yöntemi

Date
2020
Authors
Bilişik, Murat Taha
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüzde rekabetin giderek artması, işletmeleri tedarikçi seçimi konusunda daha tutarlı ve doğru kararlar vermeleri konusunda zorlamaktadır. Kağıt imalat sektörü de, bu açıdan incelendiğinde özellikle kağıt üretiminin temel hammaddesi olan selüloz çeşitli tedarikçilerden elde edilmektedir. Bunun yanında, tedarikçi seçim kararı hem nitel hem de nicel birçok kriteri ve çok sayıda karar vericiyi içeren karmaşık bir yapıya sahiptir. Ayrıca problemin içerisinde yer alan geri bildirimler ve karşılıklı etkileşimler bulunmaktadır. Bu nedenlerle, bu çalışmada çözüm yöntemi olarak Analitik Ağ Süreci yöntemi tercih edilmiştir. İlgili yöntem kullanılarak, dört farklı alternatif tedarikçi, literatürde bu kapsamda en fazla kullanılan dört kriter (kalite, fiyat, teslimat ve hizmet) ve bu kriterlerin alt kriterleri açısından değerlendirilmiş ve en iyi alternatif seçilmiştir.
Nowadays, the increasing competition is forcing companies to make more consistent and accurate decisions about supplier selection. When the paper production sector is discussed, cellulose which is the main raw material for paper production is obtained from various suppliers. In addition, the supplier selection decision has a complex structure that includes many qualitative and quantitative criteria and a large number of decision makers. By the way, there are feedback and mutual interactions within the problem. For these reasons, Analytical Network Process method has been preferred as a solution method in this study. Using the relevant method, four different alternative suppliers have been evaluated in terms of the four most commonly used criteria (quality, price, delivery and service) in the literature and the sub-criteria of these criteria and the best alternative has been chosen.
Description
Keywords
Analitik ağ süreci, Karar verme, Tedarikçi seçimi, Kağıt üretimi, Analytic network process, Decision making, Supplier selection, Paper production
Citation