Yayın:
Avrupa insan hakları sözleşmesinin 7. maddesi ışığında suç ve cezada kanunilik ilkesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2007-11
Yazarlar
Sade, Ümit
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmanın konusu Ceza Hukukunun anayasası ve evrensel nitelikte olan suç ve cezada kanunilik ilkesidir. Bu amaç için kavram olarak ilkenin açıklanması, tarihsel süreç, karşılaştırmalı hukukta ilkenin görünümü, Türk Hukukunda ilkenin gelişimi, ilkeye yönelik eleştiriler, AİHS ilkenin düzenlenişi, Uluslararası Ceza Hukukunda ilkenin düzenlenişi, ilkenin unsurları, ilkeye ilişkin ulusal ve uluslararası yargı içtihatları, ilkenin ceza hukuku ile ilgili diğer hukuk dallarında görünümü araştırılmıştır. Hedef suç ve cezada kanunilik ilkesi denince ne anlaşılması gerektiğinin araştırılmasıdır. Araştırma, suç ve ceza kanunilik ilkesinin anayasal bir ilke olduğunu ve ceza hukukunun en temel konusu olduğunu, ceza hâkimin önüne gelen somut olayda ilk önce eylemin suç olarak düzenlenip düzenlenmediğini araştırmak olduğunu, ilkenin yargı kararlarında uygulamasının neler olduğunu tartışmayı ve uygulayıcıya bu konuda ışık tutmayı amaçlamıştır. Bu gerçekleştirirken yazılmış bilimsel eserler, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihatları irdelenmiş, ilkenin ceza hukuku ile ilgili yansıdığı diğer alanlara özet halinde değinilmiştir. Bu çalışma, suç ve cezada kanunilik ilkesinin uzun tarihsel süreçten geçerek bugünkü anlamını kazandığını, ceza hukukunun özü ve omurgası olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu, ulusal ve uluslararası hukukta yargı denetimi ile güvence altında olduğunu, ceza hukuku ile bağlantılı diğer alanlara da yayıldığını ve uygulanmaya başladığını, Uluslararası Ceza Hukuku'nun da temel ilkesi haline geldiğini göstermiştir. Amaç insan haklarına saygılı, insanların kendilerini hukuki güven içerisinde hissettikleri bir hukuk düzeninin oluşturulmasıdır.
This study touches upon the constitution of criminal law and the principal of legality in universal crime and punishment. To this end, the explanation of this principle, historical process, appearance of principle in comparative law, its development in Turkish law, critiques against it, its arrangement in international criminal law the European declaration of human rights principle and in universal crime law its components, national and international jurisprudence interpretation as to the principle, its existence in branches of other laws about criminal law have been searched. The aim is to give a basic comprehension with regard to the principal legality notion The study strives to illustrate that the principal of legality is a constitutional principle and that it?s a basic issue in criminal law. It also tries to investigate whether the act is defined as a crime in the legislation and to discuss its implementation in jurisprudence and also to illuminate the points in implementation phase. In the course of study, scientific sources, the judgments of Supreme Court, Council of State and ECHR have been referred to. This study also demonstrated that this principle has gained its current position after a long historical process and that it constitutes the very essence of the criminal law which is accepted to the fundamental principle of criminal law. The principle concerned is subject to judicial review and has been widely implemented in both criminal and other related fields. The purpose is to establish a law structure in which the people can feel themselves thoroughly safe.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Law
Alıntı