Publication:
Yöneticilerin Algılanan Narsistik Özelliklerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: Devlet Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Yavuz, Kaan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu araştırmanın amacı, yöneticilerin çalışanlarca algılanan narsisizm düzeylerinin çalışanların performansları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde çalışanların narsisizm düzeylerinin biçimlendirici rolü test edilmiştir. Araştırmanın diğer bir alt amacını da çalışanların iş memnuniyetlerinin yönetici narsisizmi ve çalışan performansı arasındaki ara değişken rölünün test edilmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini gönüllülük esasına göre ulaşılan 149 kadın ve 101 erkek katılımcı oluşturmaktadır. Analizler 250 katılımcıdan elde edilen veriler ışığında yapılmıştır. Araştırma sonuçları yöneticinin algılanan narsisizm düzeyi ile çalışan performansı arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. Ancak çalışan memnuniyeti ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Çalışan memnuniyetinin, araştırma modelinde, ara değişken rolü bulunmamaktadır. Araştırma bulgularına göre çalışanların narsisizm düzeylerinin de biçimlendirici rolü yoktur. Araştırmada öne çıkan bulgular yönetici narsisizminin çalışanların performansını etkilemediğini ancak iş memnuniyeti ile bazı alt boyutlarının ilişkili olduğunu göstermektedir. Bulgular literaturdeki paralellikleri ve farklılıkları açısından tartışılmıştır.


Purpose of this research is to examine the effect of managers' narcissism levels, which is perceived by employees, on employees' performance. Within the framework of this main purpose, the moderating effect of employees' narcissism levels on the relationship between managers narcissism levels and employees performance is also investigated. Additionaly, the mediating role of job satisfaction in the research model is also tested. The sample of the research is consisted of a voluntarily participated group of 149 women and 101 men. Analyses are made in the light of data obtained from 250 participants. Results of the research shows that there is no relation between managers' perceived narcissism levels and employee performance. However, there is a positive relation between employee satisfaction and employee performance. Employee satisfaction does not play an intervening variable role in the research model. According to the findings of the research, employees' narcissism levels does not play a moderating role either. One of underlying findings of this research indicated that manager narcissism does not affect performance of the employees, but some sub-dimensions are connected with job satisfaction. Findings are discussed in comparison with other similar research findings in the literature.

Description
Keywords
Psikoloji , Psychology , Narsisizm , Narcissism , Okul yöneticileri , School administrators , Performans , Performance , Çalışanlar , Workers , Üniversite personeli , University personnel , Üniversite yönetimi , University management , Üniversiteler , Universities
Citation