Publication:
Epoksinin Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılması ve Hastane Yapılarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi

Date
2005-02
Authors
Yılmaz, Atilla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Teknolojinin ilerlemesi ile yapı malzemesi sektörü de çok gelişmiştir. Yapılarda kullanılan malzeme çeşitleri de artmıştır. Malzeme çeşitlerinin artması tasarımcıya tasarım ve malzeme seçimi süreçlerinde farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Tüm tasarımlarda tek bir malzeme yerine alternatif malzemelerin üretimiyle yeni çözümler kendini göstermeye başlamıştır. Bununla birlikte tasarımcı için tasarım yapabilmek, gereksinmelerle imkanları iyi dengelemek anlamına gelmektedir. Yapı sektöründeki gelişmelere paralel olarak bitirme malzemeleri olan döşeme kaplamalarında alternatifler artmıştır. Çok çeşitli döşeme kaplamasının içinde doğru tercihler yapmak için, döşeme kaplamalarını bilmek ve tanımak gerekmektedir. Yapılan çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra döşeme kaplamalarının seçim kriterleri incelenmiştir. Bu bölümde aynı zamanda döşeme kaplamalarının özellikleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde yeni bir döşeme kaplaması olan epoksi döşeme kaplamaları ele alınmıştır. Epoksi döşeme kaplamalarının uygulama örnekleri verilmiştir. Dördüncü bölümde, hastaneler ve mekanları tanıtılmıştır. İstanbul'da, 20'si özel ve 20'si kamu hastanesi olmak üzere 40 hastanede; döşeme kaplamaları çeşitleri ortaya çıkarılarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde yapılan literatür araştırması sonucunda, hastanelerde döşeme kaplamaları seçim kriterleri tespit edilmiştir. Hastane yapılarında kullanılan döşeme kaplamaları performans, maliyet ve uygulama süresi açısından değerlendirilmiştir. Performans değerlendirmesinde epoksi döşeme kaplamasının en yüksek değere sahip olduğu görülmüştür. Maliyet değerlendirmesinde ise, en pahalı malzemenin granit olduğu tespit edilmiştir. Uygulama süresi ve maliyet açısından PVC, linolyum ve epoksinin benzer özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Döşeme kaplama malzemesi, epoksi döşeme kaplama malzemesi, hastane yapıları, hastane yapılarını oluşturan mekanlar, hastanelerde kullanılan döşeme kaplama malzemeleri.


Sector of building material has been developped with the improvement of technology. Kinds of material used in buildings has increased. Increasing of kinds of materials presents to the designer different approaches during design and material election process. With the alternative materials production; new solutions begin to appear, instead of using one material in all designs. Moreover; to be able to design means to balance the requirements and opporunities well for the designer. Alternatives in floor coverings which are finishing materials increased parallel to the developments in building sector. In order to make true preferences between various floor coverings; it is required to know and recognize the floor coverings. The study consists five parts. After introduction part, election criterias of floor coverings has been researched. At the same time, the features of floor coverings are explained in this part. Epoxy floor covering which is a new floor covering is mentioned. Application instances of epoxy floor coverings are given. In the fourth part, hospitals and its places are introduced. By revealing the types of the floor coverings in 40 hospitals that 20 of are private hospital and the other 20 of are the public hospitals; a general evaluation is made. In the fifth part of the study, election criterias of floor coverings in hospitals are determined as a result of the literature research. Floor coverings which are used in hospital buildings are evaluated according to their performances, cost and application duration. In performace evaluation, it is seen that epoxy floor covering has the highest value. In cost evaluation, it is determined that granite is the most expensive material. It is determined that PVC, linoleum and epoxy shows the same features in the aspect of cost and application duration. Key words: Floor covering material, epoxy floor covering material, hospital buildings, the places which form the hospital buildings, floor covering materials which are used in the hospitals.

Description
Keywords
Mimarlık , Architecture
Citation