Publication:
İdari yargıda ispat

Date
2011-07
Authors
Göztaş, Kenan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Çalışmamızda, öncelikle idari yargılama usulünde ispatın konusu, idari yargıda ispat yükü kavramı, ispat yükü için genel kurallar ve istisnaların neler olduğu açıkalmış ve ispat yükünün yargılama usullerinde karşılaştırılması yapılmıştır. Daha sonra ispat vasıtası olan delillerin özellikleri ve nitelikleri açıklanmış, idari yargıda kullanılan ve kullanılamayan delillerden bahsedilerek resen araştırma ilkesi ile yazılı yargılama usulünün çatıştığı alanlar ortaya konulmuştur. Bu iki ilke arasında tercihte bulunulmasının gerekmesi halindeki tercihlerin neler olması gerektiği incelenmiştir.
Proof of the first administrative trial procedure, the concept of burden of proof in administrative court, the general rules and exceptions to what is happening in the burden of proof and the burden of proof açıkalmış trial procedures were compared. Later evidence proved that by means of the features and qualities are described, the administrative judge of its own motion being referred to the evidence used and available areas of research in conflict with the principle put forward the written proceedings. Denotes providing a choice between these two policy choices in the form of what is required it should be investigated.
Description
Keywords
Hukuk, Bilirkişi, Delil tespiti, Yargılama, İdare Hukuku, İdari yargı, İspat, Law, Expert, Determination of evidence, Judgement, Administrative Law, Administrative justice, Proof
Citation