Publication:
Tarihi süreç içerisinde kıyı alanlarının kamusal kullanımına kentsel tasarım yaklaşımları-Haliç örneği

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02
Authors
Kırkık, Kıymet Pınar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kıyılar kentin büyümesi ve gelişmesi açısıdan çok önemlidir.1970' e kadar bu alanlar sanayi, endüstri, konut, ulaşım için kullanılmıştır. Küreselleşme ve sanayinin gelişmesi ile ter edilen, kayıp alanlara dönüşmüşlerdir. 1970 sonrası Kıyı rönesansı'nda bu alanlar kentsel tasarım yaklaşımları ile rekreasyonel ve kamusal kullanıma açıldı.Haliç'te ise bu süreç Bedrettin DALAN operasyonları ile başladı. Fakat yapılan çalışmalardan en fazla etkilenen tarihsel mirastı. Günümüz çalışmalarında ise İBB'nin desteğiyle HALİÇ'i tekrar yaşatmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar daha çok mevcut mirası korumak ve yeniden işlev kazandırmaya yöneliktir. Tez kapsamında Haliç'te günümüzde yapılan çalışmalardan bahsedilerek, sorun ve potansiyeller açıklanmıştır. Dünya örnekleri ve Türkiye örnekleri karşılaştırılmıştır. Haliç'te yapılan çalışmalar KENTSEL TASARIM YAKLAŞIMLARI kapsamında değerlendirilmiştir.

Description
Seaside, the most importand for cities growes and development. Along the 1970, this area used industry, house and transport. With the development of globalization and industry they have been left, and turn to lost areas. After 1970 with seaside Renaissance, this area used opening public and recreational areas with urban design approach. This projects has started in Golden Horn seaside, at Bedrettin Dalan operation. But because of that a lot of history buildings have destroyed. Right now İstanbul Büyükşehir Belediyesi have been made different Project for living history. This Projects have been worked for lived and gived function loss history. Thesis include, Golden Horn projects problems and potantiel on rightnow. World and Turkey seaside examples to compared. After legal prodecure and common decision, Golden Horn projects has been appraised to according urban design approach and gived suggestion for using public in Golden Horn seaside.
Keywords
Kıyı kullanımları , Tarihsel Süreç , Kamusal Alan , Kentsel Tasarım yaklaşımları , Haliç , used seaside , historical time , public area , urban design approach , Golden Horn
Citation