Publication:
İstanbul’da sekiz ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerine verilecek eğitimin, şiddet algılarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09
Authors
Mertoğlu, Münevver
Yavuz, Fatih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Amaç: İstanbul'da sekiz ilköğretim okulunda öğretmen ve yöneticilere verilecek eğitimle öğretmen tutumlarının olumlu yönde değişmesine ve okullarda şiddetin önlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla şiddetin yoğun olduğu ilköğretim okullarında verilecek eğitim ve süpervizyon desteği ile, öğretmen ve yöneticilerin öğretmenlik tutumları, öğrencilerin ve öğretmenlerin şiddet algılarında bir değişiklik olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kontrol grupları ile kurgulanan araştırmanın örneklem grubunu sekiz ilköğretim okulu öğretmen ve öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve yönetici boyutunda şiddet davranışlarının olup olmadığı, beşli derecelendirme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Öğretmen ve yönetici tutumlarının ölçümünde ise " Öğretmenlik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Ön testlerin uygulanmasından sonra, çalışma grubu öğretmen ve yöneticilerine 35 saatlik eğitim verilmiştir. Devamında dört buçuk ay süre ile 15 günde bir iki saat, uzman eşliğinde süpervizyon çalışmaları yapılmış, verilerin değerlendirilmesinde "Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi (Repeated Measures ANOVA) yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmamızın bulguları öğretmenlere verilen eğitim ve dönem boyu süren süpervizyon desteğinin, öğretmenlerin tutumlarını olumlu yönde değiştirdiğini (F (1.72)= 13.279, p< .001) göstermiştir. Öğretmen ve öğrencilerin okuldaki şiddet algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Sonuç: Verilen eğitim sonrasında öğretmenlerin tutumlarında, çalışma ve kontrol grupları arasında, çalışma grupları lehine olumlu yönde anlamlı değişiklikler saptanmıştır. Ancak aynı gruplarda öğretmen ve öğrencilerin şiddet algılarında anlamlı değişiklikler olmamıştır. Tutumların davranışa dönüşme sürecinin zaman aldığı ve tutum değişikliğinin davranış değişikliğine dönüşmesini engelleyen ortamsal faktörlerin varlığı, çalışma gruplarındaki şiddet davranışlarının azalmasını engelleyebileceğini düşündürmektedir.


Objective: The purpose of research is to contribute and develop violence prevention and teaacher approaches effectively by dedicating a training programme to teachers and school executives at eight primary schools in İstanbul. In this regard, we aimed at observing the positive improvements of teachers and executives approaches and students violence perception throughout these training programs and supervision to be implemented for one education year. Material and Methods: Controller groups and experimental research group have been collected among from 8 different primary schools' teachers and students as these schools are located in Istanbul where are majorly immigrated district of İstanbul. "Five Evaluation Measurement" have been utilized in regard to measure whether students, teachers and school executives have violence tendency naturally or not. Besides, "A Special Measurement For The Evaluation of Teachers Approach" was very helpful regarding teachers and school executives' approaches. Following some kind of pre-liminary tests, we provided 35 hours training to the study groups of teachers and school executives. Immidiately after, some superior studies have been implemented for 2 hours every 15 days and lasted for 4.5 months some under the supervision of a specialist When it comes to evaluate these studies, we utilize the method named "Repeated Measures ANOVA". Findings: The each invention of our research proves that the theachers' approaches have been modified in a positive way measured as (F (1.72)= 13.279, p< .001). Nevertheless, there was no meaningful data observed statistically in terms of teachers and school executives' violence perception.Conclusion: After the training programmes, some kind of positive and meaningful relations are determined regarding teacher approaches in favor of all studies and controller groups. But this positive result, it is not enough t o prevent violence at school statistically. Nevertheless, we observe that timing and environmental factors might be effective in such process.

Description
Keywords
Şiddet , Tutum , Eğitim , Attitude , Violence , Education
Citation