Publication:
Kara Taşımalarında Taşıyıcının Yüke Özen Borcu

Date
2015
Authors
Hamaz, İsmet Betül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sosyal ve ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçasını teşkil eden taşıma faaliyeti, insanoğlunun sürekli olarak gündeminde olmuştur. Özellikle teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle birlikte, kısa mesafede ve ilkel taşıma araçlarıyla gerçekleştirilen taşıma, yerini, hava, kara ve deniz yoluyla, uzun mesafede yapılan taşıma faaliyetlerine bırakmıştır. Bu çerçevede, çalışmamızda, bu taşıma türlerinden, ticari hayatta büyük öneme sahip olan, kara taşımaları, uygulamada sıkça karşımıza çıkan taşıyıcının sorumluluğu ve bu sorumluluktan doğan, eşyaya özen borcu çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bağlamda, çalışma konumuzun aslını teşkil eden, kara taşımalarında taşıyıcının eşyaya özen borcu kavramını incelerken, gerek iç hukukumuzda gerekse uluslararası arenada yer verilen hukuki kaideler üzerinde özenle durulmuştur. Özellikle, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımasına İlişkin Konvansiyon ve Demiryolu İle Uluslararası Eşya Taşımacılığına İlişkin Sözleşme hükümleri ışığında yapılan açıklamalarda, yer yer yargı kararlarına da yer verilerek, bu hükümlerin uygulamaya yansıma şekli ele alınmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Taşıma, Kara Taşıma, Sorumluluk, Taşıyıcının Eşyaya Özen Borcu

Description
The act of transportation which constitutes an inevitable part of the social and economic part of life has constantly stayed on the mankind's agenda. Particularly with the technological and industrial developments, the transportation conducted with primitive means at short distances has been replaced by air, land and sea transportation activites at long distances. In this context, among the types of transportations, the land transportation which plays an important role in the commercial life, the commonly encountered liability of the transporter and it is due diligence towards the goods arising from this liability has been studied in this context. In this regard, both domestic and international rules of law have been examined while studying the basic subject of this study; the concept of the transporter2s due diligence towards the goods in land transportation. The remarks in 6102 numbered code Turkish Commercial Law and Convention on the Contract of the International Carriage of Goods by Road and Convention on the Contract of the International Carriage of Goods by Railway, judical decisions and the outcome of the enforcement of such provisions have been approched. KEY WORDS: Transportation, Land Transportation, Liability, Transporter's Due Diligence Towards the Goods
Keywords
Kara Yolu Taşımacılığı , Highway Transportation , Taşıma Sorumluluğu , Carrier's Responsibility , Taşımacılık , Transportation , Türk Ticaret Hukuku , Turkish Commercial Law , Uluslararası Hukuk , International Law , Yüke Özen Borcu , Liability of The Carrier
Citation