Publication:
Türk Sineması ve Plastik Sanatlar: 1990 Sonrası İstanbul'un Kültür Yaşamına Bakış

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-06
Authors
Duru, Batu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı İstanbul'un sürekli değişen kültür yaşamının son yirmi yılını bienaller ve film festivalleri üzerinden incelemektir. Çalışmamızın giriş bölümünde amaç ve kapsam belirlenerek, Türkiye'deki kültürel sermayenin oluşum aşamaları, kurumlar ve kişiler düzeyinde incelecektir. Birinci bölümde Türk plastik sanatlar ortamının dünya sanat piyasasıyla buluşma noktası olan İstanbul Bienallerinin son 20 yılı incelenecektir. Başlangıcında günümüze geçirdiği değişimler ve İstanbul'un günlük yaşamı ve sanat piyasasıyla kurduğu ilişkiler irdelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise İstanbul Film festivallerin tarihsel süreci incelenecek, Türk film piyasasının Dünya film endüstrisinde yer bulabilmesi için film festivallerinin yeri ve önemi incelenecektir. Üçüncü bölümde İstanbul sanat piyasasının gelişimi, Dünya ve küresel iş ve sanat piyasalarıyla ilişkileri incelenecektir. Çalışmanın sonuç bölümünde bienaller ve film festivallerinin İstanbul'u küresel sanat piyasasına açılması için ne anlam ifade ettiği, İstanbul dönüştürme gücüne sahip olup olmadığı ve halka inip inmediğine cevap verilecektir.


The purpose of this study is to observe Istanbul?s continuously changing cultural life in the last twenty years wıth regards to the biennals and the film festivals. In the introduction part of the study the aim and the concept will be determined and the stages of cultural wealth will be examined on institutions and individuals. In the first chapter , the last twenty years of Istanbul?s biennals in which Turkısh plastic arts meet global arts market will be studied. The changes of plastic arts from past to today and the interrelation of daily life and arts market will deeply be investigated. In the second chapter, the historical development of Istanbul film festivals and the place and the importance of film festivals will be analysed in order the Turkısh film market to find a better place in the global film industry. In the third chapter, the development of Istanbul?s art market and its interrelations with global economıcs and art markets will be investigated. In the last chapter of this study, ıt will be questioned what biennals and film festivals mean in order to open Istanbul?s film market to global markets and if these festivals have the power of a transition to global film industry and whether they address to the public or not.

Description
Keywords
Radyo-Televizyon , Sosyoloji , Kültür Endüstrisi , Küratör , Bienal , Film Festivali , Küreselleşme , Kentsel Dönüşüm , Sponsorluk , Radio and Television , Sociology , Cultural Industry , Curator , Biennal , Film Festival , Globalization , Urban Transformation , Sponsorship
Citation