Publication:
Söylenlerde `'Cinler'' ve Altın Pusula filmindeki `'cin'' kavramının çözümlenmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009-09

Authors

Koçaslan, Sevda Serpil

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmadaki amacım, Söylenlerde `'cinler'' ve Altın Pusula filmindeki `'cin'' kavramını irdeleyerek, Vladimir Propp'un Masal Çözümleme yöntemiyle, bütün masallarda olduğu gibi Altın Pusula filminin de Propp'un 31 işleviyle örtüştüğünü kanıtlayarak çözümlemektir. Çalışmamın giriş bölümde, Altın Pusula filmi hakkında genel bilgi verdikten sonra çalışmamda uygulayacağım yöntem ve örnek alacağım kuramcı belirtilecektir. İkinci bölümde genel olarak `'cin'' kavramını incelenecek, `'cin'' kavramının kulaktan kulağa anlatılanlar ile gelmiş olduğunu ve sözlük anlamının `'gözle görünmeyen varlıklar'' olduğu belirtilecektir. Çalışmamın üçüncü bölümünde, cinlerin inanç ritüellerinde, mitoloji ve masallarda kazandığı kavramlar incelenecektir. Şaman'ların uyguladığı tapınma ayinlerinden, `'cin'' ve `'peri'' kavramlarının dört büyük din kitabındaki yeri, doğu ve batı dinlerinde `'cin'' ve `'peri'' kavramı arasındaki farklılıklar ve masallardaki `'cin'' kavramını irdeledikten sonra, Rus kuramcı Vladimir Propp ve Propp'un `'Masalın Biçimbilimi ve 31 işlevi'''ne değinilecektir. Dördüncü bölümde Altın Pusula filmi masalsı yapısı çerçevesinde Vladimir Propp'çu yönteme göre çözümlenecek, filmdeki eylemler Propp'un 31 işlevine uygunluğu, kaç maddede örtüştüğünün incelenmesinden sonra filmin kimliği, öyküsü, çekim özellikleri belirtilecek ve filmde yer alan hayvan cinlerinin bulunduğu sahneler çözümlenecektir. Çalışmamın beşinci bölümü olan sonuç bölümünde, Altın Pusula filminin Propp'un 31 işlevinin 30'u ile bire bir örtüştüğünü kanıtlanarak, maddeler birer birer yorumlanıp masal çözümlemeleri yaparken Propp'çu yöntemi temel alarak çözümlememizin son derece başarılı olacağı kuşku getirmez bir sonuç olacağı belirtilmiştir.
My aim in this study is while analysing the movie `?The Golden Compass??, to proof that Vladimir Propp?s method in analysing fairy tales and his 31 functions completely overlap with the movie and to examine the `?jinnees?? in myths and analysing the concept of `?Jinnees?? of the movie. After giving some general information about the movie `?The Golden Compass? in the prologue of my study, the applied method and imitated theorist will be specified. The meaning of `?jinn?? will be examined in the second chapter and it will be defined that the concept of `?jinn?? expanded through telling by one to another and that its dictionary meaning is defined as `?invisible being??. In the third chapter of my study, the concept of `?jinn?? which is gained in religious beliefs, myths and fairy tales will be examined. After the scrutiny of the rites of the Shaman?s, the concept of `?jinn?? in the four major religious books, the difference in the belief in `?jinnees?? between the religions of the east and west, and the `?jinnees?? in fairy tales, the Russian theorist Vladimir Propp and his `?the 31 functions of the Morphology of Fairy Tales?? will be addressed. In the fourth chapter, the fairy structure of the movie `?The Golden Compass?? will be analysed according to Vladimir Propp?s method. After examining how many of the events in the film overlap with Propp?s 31 functions, the certificate, the story, and the shooting features of the film will be clarified. In the end of this chapter, the scenes in which `?animal jinnees?? appear will be analysed. In the fifth chapter which is the conclusion of my study, it is verified that the movie `?The Golden Compass?? completely overlaps 30 of the 31 functions of Propp. These functions are expounded one by one and it is commented that while analysing, using Vladimir Propp?s method as base, the analysis will be, without any doubt, reach a successful result.

Description

Keywords

Sahne ve Görüntü Sanatları, İletişim Bilimleri, Altın Pusula, Cin, Film, Film çözümleme, Masallar, Mitler, Mitoloji, Propp, Vladimir, Söylen, Performing and Visual Arts, Communication Sciences, Golden Compass, Genie, Film analysis, Tales, Myths, Mitology, Mythology

Citation