Publication:
Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Yönetici Görüşleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Özdemir, Yusuf

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Okul, görevi sadece eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek olmayan aynı zamanda bulunduğu çevrenin, velinin ve okulda yer alan öğretmenin, öğrencinin, yardımcı personelin istek ve beklentilerini de karşılayabilen bir yapıdır. Okul Aile Birlikleri (OAB) okul yapısının önemli bileşenleri arasındadır. Bu yapılar hem eğitim kalitesinin artırılması hem de finans kaynağı olması açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı eğitimin en önemli yapı taşı bir olan okullarımızın önemli mekanizmalarından biri olan okul aile birliklerinin etkililiğini yöneticiler gözünden ele almaktadır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, okul-aile birliği işbirliği sürecinde yaşanan sorunların üstesinden gelmeye yönelik okul yöneticilerine özgün bakış açıları sunmakla beraber, bu konuda ileride yapılacak araştırmalara ışık tutması açısından da önemlidir. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış, olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılarak okul yöneticilerinin okul aile birliği hakkındaki görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile çalışılmıştır. Görüşmeler ile kayıt altına alınan veriler, alt temalar ve temalar belirlenerek betimleme ve yorumlama çalışmalarına geçilmiştir. Görüşmeler sonucunda üç tema ortaya çıkmıştır: "Okul yöneticilerinin OAB'nin finansal işlevlerine ilişkin görüşleri; okul yöneticilerinin OAB-çevre ilişkilerine yönelik görüşleri ve okul yöneticilerinin OAB yapısı ve işleyişi hakkındaki görüşleri". Araştırmaya katılan okul yöneticileri genel olarak okul aile birliklerinin finans sağlama yararları üzerinde durmuştur. Eğitim giderlerinin devlet ya da yerel yönetimler tarafından sağlanması gerektiği üzerinde çoğunluk görüşünü sağlayan yöneticiler, bu sayede okul aile birliği yapılarının daha çok eğitim faaliyetleri üzerinde yoğunlaşabileceğini düşünmektedir. Okul yöneticileri, okul-çevre ilişkisinde çevre katkısının son derece düşük olduğunu dile getirmiştir. Okul aile birliği yönetim kurulu yapısının yeniden şekillendirilmesi ve pro-aktif veli katılımının sağlanmasına yönelik görüşler aktarılmıştır. Araştırmaya katılan okul yöneticileri tarafından "Profesyonel Okul Aile İşbirliği Modelinin" oluşturulmasına yönelik öneriler de sunulmuştur.
A school is not just an institution whose duty is not only to educate but also to meet the requests of its environment, parents and the teachers, students and the personnel. School-parent association is one of the most important parts of the schools, which serve as means for both improving the quality of the education and a source of finance. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of school- parent associations, which are one of the most significant components of our schools based on the views of school administrators. Findings of the study could give unique perspectives for schools administrators in ways of overcoming the challenges encountered during school-parent association activities as well as providing insights for further studies. Qualitative methods were employed for data collection and the opinions of the administrators were studied with semi-structured interviews by using phenomenology. Recorded interviews were transcribed and data were analyzed. Subthemes and themes were determined and interpreted. Following three themes were determined in the study: "School administrators' opinions on the financial functions of school-parent association; school administrators' opinions on school-parent association and relations with stakeholders and school administrators' opinions on the structure and functioning of school-parent association". School administrators, who participated in the research generally placed emphasis on funding benefits of school-parent association. Administrators underlined the importance of government or local administrations' support in covering the costs of education. In this way, they believe that parent-teacher association can concentrate more on education-related activities. School administrators also stated that the contributions of stakeholders our in school are very low. The restructuring of the school-parent association in which parent is allowed to take more proactive roles was proposed by the administrators. As well "Professional School-Parent Association Model" was proposed by most of the administrators, who participated in this study.

Description

Keywords

Eğitim ve Öğretim, Education and Training

Citation