Publication:
Hulviyyât-ı Sultânî (52b-86a) (İnceleme-metin-dizin) / Hulviyyât-i Sultânî (52b-86a)

Date
2020
Authors
Korkmaz, Kadir
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Hulviyyât-ı Sultânî on beşinci yüzyılda Candaroğulları beyi İsmail Bey tarafından kaleme alınmış olup dinî meseleleri ele alan, çeşitli olay ve durumların dinde hükmünün ne olduğunu, din büyüklerinin görüşlerinden de söz ederek belirtmeye çalışan bir eserdir. Eserin ülkemizde ve çeşitli Avrupa ülkelerinde pek çok nüshası bulunmaktadır. Bu çalışmada Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunan tek nüshanın 52b-86a varakları arası incelenmiştir. Daha önce başka bir nüsha üzerinden yapılmış bir çalışmada önceki elli varak incelendiğinden bu varak aralığı belirlenmiştir. Üç ana bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde dil incelemesi yapılmış, ikinci bölümde eserin aktarımı yapılmış ve son bölümde de dilbilgisel dizine yer verilmiştir. Anahtar Sözcükler: Hulviyyât-ı Sultânî, Candaroğlu İsmail Bey, Türkçe dilbilgisi, İslâm dini


Hulviyyât-ı Sultânî was created by İsmail Bey from Candarogullari in the fifteenth century and it is about religious matters like what are the decisions about certain situations and the perspective of some religious leaders accordingly. This book has lots of copies in our country and some of the European countries. In this document, it is investigated only 52b to 86a of a certain copy that is located in Paris National Library. There is another work that is written about the previous part therefore this document only includes the parts mentioned. This work includes three chapters. First chapter investigates language, the second chapter is about transposition of this literature, and the final chapter is about grammatical information. Keywords: Hulviyyât-ı Sultânî, Candaroglu İsmail Bey, Turkish grammar, Islam

Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı , Turkish Language and Literature
Citation