Publication:
Görsel iletişim tasarımı açısından dergi kapak tasarımları: Elele dergisi kapak tasarımlarının çözümlenmesi

Date
2011-04
Authors
Ekim, Berna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Basılı yayın ürünlerinden biri olan dergiler, kapaklarında yer alan görsel kodlar aracılığı ile hedef kitlesine ulaşmaktadır ve ilk etkileşimi oluşturmaktadır. Oluşan bu iletişim görsel bir iletişim kapsamında ele alınabilecek bir iletişim türüdür. Bilindiği gibi, görsel iletişim, kapakta yer alan tüm görsel kodların bir araya gelerek, o kodların kolay ve anlaşılır bir şekilde sunumunu sağlayan bir iletişim türüdür. Söz konusu görsel kodların belli bir düzen içerisinde aktarımı da ?tasarım? aracılığı ile sağlanmaktadır. Çalışmamız, ilk Türk patentli kadın dergisi olan Elele dergisinin kapaklarının zaman içerisinde görsel tasarımları açısından gözlemlenen farklılıklar ve değişimler üzerine odaklanmıştır. Söz konusu dergi kapakları, tasarımsal açıdan hem görsel hem de dilsel iletileri oluşturan göstergelerin çözümlemesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, dergi kapaklarının zamana ve hedef kitleye göre nasıl değişim gösterdikleri ve bu değişimin anlamsal ve tematik açılardan da değişimlere neden olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızda, görsel iletilerin çözümlenmesinde çok boyutlu bir çalışma hazırlamak amacıyla, söz konusu iletilerin alıcı tarafından etkili biçimde algılanması ve anlamlandırılması için ?nasıl? kurgulandığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda göstergebilimsel yaklaşımın temel kavram ve ilkelerinden yola çıkılarak seçmeci bir yöntem oluşturulmuştur. Bu doğrutuda çalışmamızın amacı, bütüncemizde yer alan Elele dergisinin kapak tasarımlarının, görsel ve dilsel iletiler aracılığıyla aktardıkları anlamın zaman ve hedef kitleye uygun biçimde değişimlerinin ele alınması ve tasarımsal açıdan bu değişimlerin hangi dilsel ya da görsel göstergeler aracılığıyla kapak tasarımlarına aktarıldığının ortaya çıkarılmasıdır. Yine bu doğrultuda amaç, çalışmanın konusu olan Elele dergilerinin kapaklarında, yukarıda belirtilen seçmeci yöntemdeki ölçütlere göre nasıl bir ?kimlik? kazandırıldığının ve ?diğer? dergilere göre nasıl bir ?farklılık? yaratıldığının göstergeler üzerinden belirlenmesidir.


Magazines, which are one of the printed publication products, reach their target groups by means of visual codes on their cover pages and they create interaction by this means. The interaction that has been created is a type of interaction that can be handled within the frame of visual interaction. As is known, the visual interaction brings all the visual codes existing on the cover page and it provides a type of communication that presents the codes in a simple and understandable way. Our study focuses on the variations and changes of visual design of the first patented Turkish women?s magazine, Elele, overtime. The aim of the cover pages of the magazine in question is to have the signs, which constitute the visual, and linguistic messages are analyses in terms of design. Therefore, it is analysed on how the cover pages of the said magazine changes in parallel with the time passing and with the target group for this purpose, and whether the change of the cover page also caused meaning and thematic changes. In our study, in order to make a big research for analysing the visual message, an analysis has been made on ?how? the said massages have been designed so that the receiver understands the said messages and become sensible. Inspired by the basic concepts and principles of the semiology, a selective method has been used for this purpose. Our purpose in this study is to analyse the change of the cover page of Elele magazine in parallel with time passing and with the change of target group, and also analyse by which visual and linguistic signs these changes have been performed in terms of analysis. The purpose also was to analyse what kind of ? identity? was given to the said cover page of Elele magazine by means of the said changes by means of the above-mentioned selective method, and what ?difference? it has made with the other magazines.

Description
Keywords
Güzel Sanatlar , İletişim Bilimleri , Dergiler , Elele dergisi , Görsel analiz , Görsel iletişim , Gösterge bilimi , Kadın dergileri , Kapak tasarımı , Tasarım , İmge , Fine Arts , Communication Sciences , Magazines , Elele magazine , Visual analysis , Visual communication , Semiology , Woman magazines , Cover design , Design , Image
Citation