Publication:
Türk vergi usul hukuku'nda re'sen araştırma ilkesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-02

Authors

Güneş Karaçoban, Tuğçe

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Çalışmamızın konusunu, Türk Vergi Usul Hukuku'nda re'sen araştırma ilkesinin hukuki temeli, amacı, anlamı ve vergi idaresinin sahip olduğu özel usuller çerçevesinde ilkenin somutlaştırılması oluşturmaktadır. Özellikle, bu adla açık bir düzenlemeye konu edilmemiş olan ilkenin, hukuki temelini Anayasa, kanunlar ve idari düzenlemelerden aldığı, amacının Anayasa'ya uygun vergilendirme, anlamının ise vergi usulünün – son sorumlu olarak - vergi idaresi tarafından yürütülmesi olduğunun tespiti çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Burada hedef, daha önce Türk vergi usulü bakımından hiçbir çalışmaya konu edilmemiş olan ilkenin, varlığı, amacı, anlamı ve vergi idaresinin sahip olduğu özel usullerle bazı özel vergi türleri bakımından nasıl somutlaştığını açıklığa kavuşturmaktır. Method olarak çalışmamızda ele alınan konular, yeni düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, ülkemiz hukuk sistemi açısından ve bazı ülke örnekleri üzerinden değerlendirilmiş ve içtihatlardan da yararlanılarak, öğreti ve uygulamayı esas alan bir çalışma hedeflenmiştir. Türk Vergi Usul Hukuku bakımından hiçbir esere konu edilmemiş olan re'sen araştırma ilkesinin tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturulması konularında çalışmamızın yararlı olabileceği düşüncesindeyiz.

Description

The subjects of this dissertation are to explain the legal foundation, objective and meaning of the principle of ex officio in Turkish Tax Procedure Law and also to embody this principle pursuant to special procedures that the tax administration has. The basis of this dissertation is, in particular, to explain that the principle of ex officio, which is not regulated under that specific name, has its legal base in the Constitution, laws and administrative regulations, has an objective to realize the taxation in conformity with the Constitution and has a meaning that the tax administration carries out the tax procedure as the final responsible. Our main goal is to explain the existence, meaning and objective of this principle for the first time in the doctrine of Turkish tax procedure and to clarify how this principle embodies through some special procedures of the tax administration with respect to some special tax types. In this dissertation, the issues are examined with regard to Turkish legal system and some other country examples by taking the new regulations into consideration and also by benefiting from court precedent, therefore a study that is based on the doctrine and practice is targetted. We hope that this dissertation will be useful on the clarification and understanding of the principle of ex officio, a principle which has not been studied in the doctrine of Turkish Law of Tax Procedure so far.

Keywords

İspat yükü, Burden of proo, Law, Hukuk

Citation