Yayın:
Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ileAraştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2019-09-19
Yazarlar
Kozikoğlu, İshak
Camuşcu, İshak
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma/sorgulamaya yöneliktutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde desenlenen bu araştırma, Van ilinde öğrenim gören 362 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak “Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği” ve “Ortaokul Öğrencileri için Araştırma/Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, fark analizleri ve Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda,ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşluklarının ve araştırma sorgulamaya yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada,evinde internet bağlantısı olanve yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip okullarda öğrenim görenöğrencilerin ters yüz öğrenme hazırbulunuşluklarının ve araştırma sorgulamaya yönelik tutumlarının dahayüksek olduğusaptanmıştır. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin araştırma sorgulamaya yönelik tutumları ile ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to determine the relationship between secondary school students' flipped learning readiness and their attitudes towards researching/questioning. This study using correlational survey model was carried outwith 362 secondary school students studying in Van. As data collection tools, "Flipped Learning Readiness Scale for Secondary School Students and "Attitude towards Researching/Questioning Scale for Secondary School Students” were used. In data analysis; descriptive statistics, differentialanalysis and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were used. As a result, it was revealedthat secondary school students' attitudes towards researching/questioning and their flipped learning readiness are at high level. This study concludedthat students, who study at schools with high socio-economic development level and with internet connection at home had higher level of flipped learning readiness and attitudes towards researching/questioning. In addition, a positive and significant relationship was found between secondaryschool students' attitudes towards researching/questioning and their flipped learningreadiness.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ters Yüz Edilmiş Öğrenme, Araştırma, Sorgulama, Tutum, Ortaokul Öğrencileri, Flipped Learning, Researching, Questioning, Attitude, Secondary School Students
Alıntı