Publication:
Devlet liselerindeki okul yöneticilerinin cam tavan sendromuna yönelik algıları (İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi örneği)

Date
2019
Authors
Ersoy, Gizem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırma devlet liselerinde çalışan okul yöneticilerinin cam tavan algılarının demografik değişkenlerce değişkenlik gösterip göstermediğini tespit etmeye yönelik yapılmış tarama modelli bir araştırmadır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Büyükçekmece İlçesindeki lise düzeyinde okullarda çalışan okul yöneticileriyle yapılmış, evrenin tamamına ulaşılabileceği için örneklem alınmamıştır. Veriler toplanırken "Cam Tavan Sendromu Ölçeği" kullanılmıştır. Anketin birinci kısmında demografik değişkenler yer alırken ikinci kısımda 5'li likert tipi ve 38 maddeden oluşan sorulara yer verilmiştir. Toplanan veriler SPSS programıyla irdelenmiş, bu sırada Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden faydalanılmıştır. Oluşturulan tabloların yorumlanmasıyla araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler kadınların yönetici olma yolunda cam tavan sendromu yaşadıklarını ortaya koymuştur. Araştırma farklı evren ve örneklemlerde farklı veri toplama amaçlarıyla tekrarlanabilir.
This survey model study was carried out with the intent of identifying the perception of "Glass Ceiling Syndrome" in public high school administrators by taking into consideration their demographic variables.This study was accomplished with the public high school administrators who were performed their duty in Istanbul / Buyukcekmece district, during 2017-2018 academic year. There was no sampling in consequence of the accessibility of the population worked with. Data collection of this research was predicated on the study of "Glass Ceiling Syndrome Scale". Demographic variables were presented at the first section and the second section contains 38 questions which were arranged with 5 point Likert type. All statical analyses were performed in SPSS computer environment. While maintaing the research , Mann Whitney-U and Kruskal Wallis H tests were applied and used. The research resullts took a shape and showed up with the explication of generated tables. The research results show that the women who were administrating the public high schools were facing with Glass Ceiling Syndrome in progression of their jobs. This study can be repeated with other purposes of collecting data in different populations and samples.
Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim, Education and Training
Citation