Publication:
Vekâlet sözleşmesi ve kötüye kullanılması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-11
Authors
Demir, Nureddin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu tezin gayesi vekâlet sözle'mesi ve bunun kötüye kullan lmas hususunu ö*retici bir yakla' m içinde eksiksiz ve sistemli bir biçimde vermekten ibarettir. ncelememiz Türk Borçlar Hukuku özel hükümlerdeki vekâlet akdi ve bunun kötüye kullan lmas konusu ile s n rl olup bunlarla ilgili yarg sal içtihatlar da ihmal edilmemeye çal ' lm 't r. Ayr ca ülkemizde, avukatlar n pek ço*u vekâlet ili'kisine girerken ve vekâlet sözle'mesini yaparken vekâlet sözle'mesine ayk r düzenlemeler oldu*u söylenebilir. Bu konuda pek çok sebepten kaynaklanan bir uygulama eksikli*i söz konusudur. Böylece vekâlet sözle'mesinin önemi, uyu'mazl k ortaya ç kt ktan sonra kavranmakta ancak i' i'ten geçmi' olmaktad r. Bu konudaki söz konusu bo'luklar bir anlam yla bu tez ile giderilmek istenmi'tir. Tabi ki tüm sorular eksiksiz cevaplad * m z iddias nda de*iliz.
Description
Keywords
Hukuk, Law
Citation