Publication:
Vekâlet sözleşmesi ve kötüye kullanılması

Date
2008-11
Authors
Demir, Nureddin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu tezin gayesi vekâlet sözle'mesi ve bunun kötüye kullan lmas hususunu öretici bir yakla' m içinde eksiksiz ve sistemli bir biçimde vermekten ibarettir. ncelememiz Türk Borçlar Hukuku özel hükümlerdeki vekâlet akdi ve bunun kötüye kullan lmas konusu ile s n rl olup bunlarla ilgili yarg sal içtihatlar da ihmal edilmemeye çal ' lm 't r. Ayr ca ülkemizde, avukatlar n pek çou vekâlet ili'kisine girerken ve vekâlet sözle'mesini yaparken vekâlet sözle'mesine ayk r düzenlemeler olduu söylenebilir. Bu konuda pek çok sebepten kaynaklanan bir uygulama eksiklii söz konusudur. Böylece vekâlet sözle'mesinin önemi, uyu'mazl k ortaya ç kt ktan sonra kavranmakta ancak i' i'ten geçmi' olmaktad r. Bu konudaki söz konusu bo'luklar bir anlam yla bu tez ile giderilmek istenmi'tir. Tabi ki tüm sorular eksiksiz cevaplad * m z iddias nda de*iliz.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation