Publication:
Giydirme Cepheli Binalarda Cam Seçimi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Soyyiğit, Suat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çe ş itli ş ekillerde üretilebilen yapıbile ş enleridir. Ancak giydirme cephelerin tasarımı ve gerçekle ş tirilmesi a ş amasında birtakımsorunlarla kar ş ıla ş ılmaktadır. Bunlar, tasarım ve projelendirmeden, uygulamadan, hatalıdetaylandırmadan, montajdan ve malzeme seçiminden kaynaklanabilmektedir. Malzeme seçimindenkaynaklanan sorunların ba ş ında hatalı cam seçimi gelmektedir. Giydirme cephelerde kar ş ıla ş ılansorunların, bitmi ş cephede çözümü, onarılması veya yenilenmesi oldukça zor ve pahalıdır. Cephelerinuygulanmasına geçmeden önce, tasarım evresinde verilen kararlarla ileride olu ş abilecek sorunlarortadan kaldırılabilir. Bu çalı ş mada, giydirme cepheli büro binalarında cam seçimi ile ilgili do ğ rukararların alınması konusunda tasarımcılara, uygulayıcılara ve kullanıcılara katkı sa ğ lanmasıhedeflenmi ş tir. Öncelikle giydirme cephelerde kullanılan camlar ve giydirme cephelerde cam seçiminietkileyen karar parametreleri belirlenmi ş tir. İ stanbul ili içerisinde kullanım a ş amasında olan 12 bürobinasının kullanıcılarına kullandıkları camı, cam seçimini etkileyen performans kriterleri açısındande ğ erlendirmesi için bir anket çalı ş ması uygulanmı ş ve anket sonuçları de ğ erlendirilmi ş tir.
Description
Keywords
Giydirme cephe, cam, cam seçimi, büro binaları
Citation