Publication:
Kamusal alan kavramının değışımının büyükdere aksı üzerınden ıncelenmesı

Date
2010-05
Authors
Gülserin, Fatma Ceyda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kamusal alan kavramı tarih boyunca değişime uğramıştır. Tarihsel perspektifine baktığımızda kavram ilk olarak `eşit ve benzer insanların ortak çıkarlar doğrultusunda biraraya gelmeleri' şeklinde tanımlanmıştır. 18. yüzyıl aydınlanma dönemiyle birlikte `ortak alan' ve `toplumsal katılım' paydalarında buluşan anlamlar kazanmıştır. Kentin ve toplumun yansımasını oluşturan kamusal alan modernleşmenin ve kapitalizmin etkisiyle kenti dönüştürmek ve yeniden biçimlendirmek için birer araç durumuna dönüşmüştür. Kamusal alana yüklenen bu işlev, kavramın çözülmesine ve kamusal-özel ayrımının sınırlarının değişmesine neden olmuştur. Savaş sonrası dönemde kapitalizmin içine girdiği krizin ardından tüm dünyada üretimin ve mekânsal örgütlenmenin yeniden yapılandırıldığı küreselleşme dönemi etkilerini radikal bir biçimde göstermeye başlamıştır. Kentler kendi dinamikleri ve potansiyelleri ile bu süreç içerisinde yer alabilmek için gerekli bir takım mekânsal değişimler geçirmiştir. Neoliberal politikalar çerçevesinde yaşanan bu mekânsal değişimler sınıfsal katmanlaşmanın ve toplumsal ayrışmanın daha da belirginleşmesine neden olmuştur. Toplumsal ayrışmanın mücadelesinin mekânsal örgütlenme üzerinden yapılması yeni bir kamusallık yaratmıştır. Çalışma alanı Büyükdere Aksı üzerinden günümüzdeki kamusal alan durumuna bakıldığında Levent Konut Bölgesi, Merkezi İş Alanı ve Çeliktepe Bölgesi kendi içlerinde benzer fakat birbirinden farklı sosyal grupların paylaştığı çeşitli kamusallıklar tariflemekte ve neoliberal politikalar çerçevesinde parçalı bir bütünlük üstünden kurulan alansal ilişkiler beraberinde `parçalı kamusal alanı' oluşturmaktadır.
Throughout the history, the concept of public space has been changed in various definitions. In the beginning, the concept had been first defined as ` Gathering of equal and similar people because of common benefits?. By the 18th Century, with the beginning of Age of Reason, ?public space? gained meanings which are intersecting with `common area? also and 'social inclusion' definitions. After modernization and capitalism, public space which was the reflection of the city and the society has become a tool for transforming and rebuilding the city. This new function had caused both dissolution of this concept and a change in the public-private boundaries. After the postwar period and the crisis of capitalism, globalization which was used to restructuring production and spatial organization into worldwide, has showed its effects in a radical way. Cities has begun to change for being involved in this process with their own dynamics and potentials. By the neoliberal policies, these spatial organizations caused that separation of classes and social stratification became clarified. This situation created a new publicity, a new perspective fort he ?public?. During the investigation of Büyükdere Axis? public space, there is different kinds of publicity which are mentioned in the thesis. The workspace consists three parts: Levent Residential Zone, Central Business District and Çeliktepe Region which are used by similar social grups inside themselves but differs with the social groups living in each zone. Besides, spatial relationships which were created through a segmented integrity, define `segmented public spaces? which forms the main discussion of the thesis.
Description
Keywords
mimarlık, architecture
Citation