Yayın:
Mülteciler ve sığınmacılar hakkında idarenin görevleri-yetkileri ve yargısal denetim

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2013-11
Yazarlar
Altınok Çalışkan, Elif
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada ortaya konulması hedeflenen, mültecileri (refugee) ve sığınmacıları (asylum seekers) idare hukuku açısından irdeleyerek, bunlar üzerinde idarenin görev ve yetkilerini saptamaktır. Kaçınılmaz olarak görev ve yetki sözcüklerinin geçtiği yerde, hukuk devleti olmanın bir gereği olarak yargısal denetimden de söz etmek gerekir. Bu nedenle çalışmamızda ulusal ve uluslararası yargı kararlarına yer vererek bu amacı gerçekleştirmeye çalıştık. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mülteci ve sığınmacı kavramlarına yer verilmiş bu kavramların tarihsel süreç içindeki gelişimlerine değinilmiştir. İkinci bölümde mülteci ve sığınmacılar hakkında idarenin görev-yetkileri ile 4.4.2013 tarihli 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile oluşturulan ve yeni bir idari yapılanma olan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve bu yapılanmanın hukuksal statüsü üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, her hukuksal ilişkinin amacına uygun biçimde ilerleyebilmesinin güvencesi, hukuk devleti olmanın en temel gereği yargısal denetime yer verilmiştir.
Açıklama
In this thesis it is aimed at explicating refugees and asylum seekers in terms of Administrative Law and determining administrative function and power on it. It is necessary to mention jurisdictional control regarding administrative function and power in accordance with rule of law. Therefore, we featured national and international judiciary decisions to fulfill this purpose. This thesis has three parts. First part deals with the concepts of refuguee and asylum seekers and its development in the historical process. Second part touches on administrative function and power regarding refugees and asylum seekers and the legal status of Immigration Administration General Directorate as a new administration founded with the Law No. 6458 of 4.4.2013 on Foreigners and the International Protection. Third part mentions jurisdictional control as a guarantee of the purpose of each legal relation in accordance with its development and the basic necessity of being a state under the rule of law.
Anahtar kelimeler
Denetim, Control, Görev, Duty, Hukuki statü, Legal status, Mülteciler, Refugees, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, The Law on Foreigners and International Protection, Yargısal denetim, Judical rewiew, Yetki, Authority, İdare Hukuku, Administrative Law, İdari denetim, Administrative supervisions, İltica, Asylum
Alıntı