Publication:
21. Yüzyılda Tarih Yazımı ve Tarihçilik Üzerine Bir İnceleme

Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
A Kitap
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Popülizm, otoriterleşme ve sağın yükselişiyle dünya siyasetinde gerçekleşen dönüşümler, günümüzde sosyal bilimcilerin en sık tartıştığı meseleler haline gelmiştir. Öyle ki, sosyal bilimcilerin birçoğu dünya siyasetinin, iktisadının, toplumlarının ve dolayısıyla da bunları inceleyen bilimlerin yeni bir paradigmanın eşiğinde olduğu konusunda hem fikir görünmektedir. Buradan hareketle bu makale böylesi bir dönemde ortaya çıkan veya önem kazanan tarihyazımı akımlarını analiz etmektedir. Bu bakımdan, bu çalışma küresel düzen ve tarihyazımı arasındaki bir tezadı da ortaya koymaktadır. Zira, son on yıllık dönemde tarih yazımı, dünyaya damgasını vurmakta olan ideolojilerin aksine, parçalanmadan ziyade 1990’larda dahi görülmeyen bir globalleşme trendi göstermektedir. Küresel tarih (global history) ve ulus-ötesi tarih (transnational history) alanında verilen eserler giderek artarken, bu alanlar uluslararası ilişkiler tarihi (international history) ve/veya diplomasi tarihi (diplomatic history) gibi geleneksel alanları da dönüştürmektedir. Tarihçiler bir taraftan bir devleti, toplumları ya da devletler arasındaki ilişkileri ortaya koymaya devam ederken, diğer taraftan giderek daha fazla araştırmacı daha geniş kavramlarla ve sınırları aşan meselelerle uğraşmaya başlamıştır. Çevre tarihi (environmental history), duygular tarihi (emotional history) ve nöro-tarih (neuro-history) de son dönemde daha çok önem kazanan alanları oluşturmaktadır. Bu çalışma, tüm bu alanların gelişimini mevcut literatür üzerinden aktarırken aynı zamanda son yıllardaki teknolojideki ilerlemelerle tarihin yönteminde de birtakım değişiklikler olduğunu belirtmektedir. Bu gelişmelerin yanında, gerçek sonrası dönem olarak adlandırılan bu dönemin ve içinde bulunulan Covid-19 pandemisinin tarihyazımına ne derece etki edebileceği analiz edilmektedir. Sonuç olarak bu makale, tarihyazımı literatüründeki dönüşümleri ve yeni tartışmaları ortaya koymayı hedeflemektedir.
Description
▪ Bu makale 26-28 Kasım 2019 tarihlerinde Türk Sosyal Bilimler Derneği, 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi sunulan ―21. Yüzyılın Dönüşen Dünyasında Tarihçilik ve Tarih Yazımı başlıklı bildirinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş hâlidir.
Keywords
Tarih Yazımı, Küresel Tarih, Uluslararası İlişkiler Tarihi, Çevre Tarihi, Dijital Tarih
Citation
PAPUÇÇULAR H (2021). 21. YÜZYILDA TARİHYAZIMI VE TARİHÇİLİK ÜZERİNEBİR İNCELEME. Akademik Hassasiyetler, 8(16), 67 - 87.