Publication:
Bağımsız denetimde görüş ve görüşü etkileyen unsurlar üzerine bir araştırma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Erdoğan, Tolga

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı denetçi tarafından yapılan denetim sonucunda verilen olumlu görüş dışındaki şartlı görüş, olumsuz görüş ve görüş bildirmekten kaçınma türleri için denetçinin görüşünü etkileyen unsurların neler olduğunun tespit edilmesidir. Bu çalışmada öncelikli olarak denetimin tanımı yapılarak tarihsel gelişimi ele alınmış, denetimin türleri, amaçları ve yararları incelenmiştir. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve ardından Uluslararası Denetim Standartlarının ortaya çıkışı ve gelişimi ile son olarak Türkiye Denetim Standartlarının ortaya çıkışı ve gelişimi incelenmiştir. Çalışmanın diğer bölümünde denetimde görüş oluşturma ile yakından ilişkili BDS 700 ve BDS 705 incelenmiş bununla birlikte denetim raporu, yeni denetim raporu projesi ve raporun yeni şekli, denetim görüşü, görüş oluşturma ve olumlu görüş dışında bir görüş bildirilmesi incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde çalışmanın temel amacı olan denetimde olumlu görüş dışında bir görüş verilmesine neden olan unsurların tespitine ilişkin bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda 2015-2019 yılları arasında Borsa İstanbul'da işlem gören ve bilgilerine ulaşılabilen 430 şirketin bağımsız denetim raporları incelenerek denetçinin kararında etkili olan unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya beş yıllık sürede tüm denetim raporlarına ulaşılabilen şirketler dahil edilmiş olup tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin olumlu görüş dışındaki tüm görüş türleri ele alınmıştır. Bu sayede sektör ve görüş türü ayrımı yapmaksızın görüş üzerinde etkili olan unsurların tespit edilmesi amaçlanmıştır.
The main purpose of this study is to determine the factors affect the auditor's opinion for the types of opinions other than the positive opinion for given opinion is a result the auditing. Firstly, the historical development of audit has been discussed, its definition has been made and types, benefits and purpose of auditing have been analyzed. Accepted Audit Standards and the emergence and development of International Audit Standards and lastly the emergence and development of Turkish Audit Standards have been studied. In he other section of study, BDS 700 and BDS 705, which are closely related with building audit opinion, have been analyzed. In the meantime, apart from audit report, new audit report project and new version of the report, audit opinion building opinion has been analyzed. In the last section of the study, a study has been made to determine the factors which cause an opinion, apart from positive audit opinion that is the main objective of this research. Within this framework, independent audit report of 430 companies which were traded at Borsa İstanbul have been analyzed. The factors which affect auditor's decision have been determined. The companies whose entire audit reports were reached in 5 years' time, have been included in the research. All opinion types, apart from positive opinion of running businesses at all sectors have been discussed. Thus, we tried to figure out the factors effective on the opinion without exception of sector and opinion type.

Description

Keywords

İşletme, Bağımsız denetim, Bağımsız dış denetim, Muhasebe denetimi, Business Administration, Independent audit, Independent external auditing, Accounting audit

Citation