Publication:
2008 küresel krizinin Türk ekonomisine etkileri ve krizi önlemek amacıyla uygulanan maliye politikaları

Date
2020
Authors
Shukur, Elbay
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

2007 yılında ABD konut piyasasında meydana gelen sorunlar, daha sonra finans piyasalarında da bozulmaların olması ve dolayısıyla reel ekonomide de görülen düzensizlikler sadece ülke içerisinde kalmayıp, gelişmiş ülke ekonomilerini de etkilemeye başlamıştır. Ekonomi ve finans piyasalarında ciddi boyutlarda bozulmalara yol açan bu düzensizlikler 2008 yılından itibaren globalleşmenin de etkisiyle daha da artarak tüm dünya ülkelerine yayılmış ve küresel krizin başlamasına neden olmuştur. Ve 1929 yılındaki ekonomik buhrandan sonra son yüzyılın en büyük finansal krizi olarak tarihte yerini almıştır. Ülkemiz ve dünya ekonomilerinde yaşanan krizler incelendiğinde; kamu açıkları, genişletici mali politikalar sonucunda meydana gelen kamu açıkları, yanlış vergilendirmeler, kamuda yapısal bozukluklar, bunların yanı sıra para piyasasında döviz kurlarında görülen önemli derecede dalgalanmalar, yüksek faiz oranları gibi olumsuzlukların da yaşanması krize maruz kalan tüm ülkelerin ortak sorunlarıdır. Bu bağlamda krizden etkilenen ülkemiz ekonomik yapıyı düzeltmek amacıyla kamu harcamaları, vergilendirme, borçlanma gibi mali araçlara işlevsellik kazandıran sıkı maliye politikalarını uygulamaya koymuştur. Çalışmamızda 2008 yılında meydana gelen küresel krize karşı ülkemizde uygulanması kararı alınan maliye politikaları ve sonuçlarının incelenmesi hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Küresel finansal kriz, maliye politikaları


The problems that occurred in the US housing market in 2007, spread the breakdown in the financial markets and as result the irregularities in the real economy began to affect not only the domestic economy but also the economies of the developed countries. These irregularities, which caused serious deteriorations in the economy and financial markets, have spread to all the countries of the world since 2008 with the effect of globalization and caused the global crisis to begin. After the economic crisis in 1929 it was biggest financial crisis of the last century. When we examined crises in our country and the world economies; public deficits, public deficits as a result of expansionary fiscal policies, false taxations, structural disturbances in the public sector, as well as significant fluctuations in exchange rates in the money market and high interest rates are common problems of all countries exposed to the crisis. In this context, in order to improve the economic structure of our country affected by the crisis, fiscal policies such as public expenditures, taxation and borrowing have been implemented. In this study, it is aimed to examine the fiscal policies and results of the decision to implement in our country against the global crisis in 2008. Key Words: Global financial crisis, fiscal policies

Description
Keywords
Ekonomi , Ekonomik etki , Ekonomik kriz 2008 , Finansal kriz , Küresel kriz , Maliye politikaları , Türk ekonomisi , Economics , Economic effect , Economical crisis 2008 , Economic crisis , Financial crisis , Global crises , Fiscal policies , Turkish economy
Citation