Yayın:
Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının İkna Sürecinde Sosyal İçerikli Reklamların Kullanımı: Bir Çözümleme Örneği

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2011-10
Yazarlar
Yıldız, Öykü Ezgi
Denençli, Ceyda
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Günümüzde sosyal sorumluluk kavramının önemi toplumu bilgilendirmek ve toplum- sal sorunlara önem vermek açısından gerek özel işletmeler gerekse sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları için giderek artmaktadır. Sosyal sorumluluk projele-rinin temelinde sağlık, çevre, eğitim gibi farklı konularda toplumsal sorunlara önem veril- mesi, bu konularda toplumun refahını geliştirmeye yönelik davranışlarda bulunulması yer almaktadır. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini hedef kitleye duyurmak, hedef kitlede farkındalık yaratmak ve bireyleri bilgilendirmek amacıyla kullanılan araçlardan biri de sosyal içerikli reklamlardır. Ancak, sosyal içerikli reklamlarda hedef kitlenin davranışları- nın, düşüncelerinin değiştirilmesinde ikna öğesinin de önemi ortaya çıkmaktadır. İknanın toplumu bilinçlendirmedeki rolü ve hedef kitlenin algısı üzerindeki etkisi nedeniyle ikna edici duygusal öğeler ve ikna yöntemleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada da trafik kuralla- rına uymaya ilişkin bir sosyal sorumluluk kampanyası ele alınarak iknanın sosyal içeriğe sahip olan bu reklam üzerindeki etkisi incelenmiştir.
The significance of social responsibilty is rising both within the non-governmental organizations and public offices in that it informs the society and pays attention to the problems within the society. The social responsibilty projects are based on various subjects such as health, envoriment and education and they tend to improve these subjects and make the society more prosperous. Advertisments with social context is one of the tools to inform the society about these projects, to evoke awareness within the society and inform the individuals. In such advertisments, the significance of convincing is obvious as they aim to change the behaviour and opinions of the target audience. Due to the importance of convincing in means of enlightining the society, the method of convincing is of great importance. In this study, a social responsibilty Project about following the traffic rules is examined and the impact of convincing is observed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sosyal Sorumluluk, İkna, Reklam, Social Responsibility, Persuasion, Advertising
Alıntı