Publication:
Short-Term Solutions to Urban Regeneration: The Case of Central Garage District in Bursa

Date
2013
Authors
Polat, Sibel
Dostoğlu, Neslihan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Urban regeneration is a comprehensive process which leads to the lasting solutions of economic, physical, social and environmental problems of urban districts. However, in Turkey the urban regeneration concept is mostly used instead of urban renewal or urban design projects which is more related to physical improvements. This approach has caused transformation in cities with spontaneous and separate piecemeal projects apart from holistic urban context. Thus the aim of this study is to evaluate the operations which was introduced as “an urban regeneration project!” by the Metropolitan Municipality of Bursa, in the old Central Garage District which is located near the Bursa city center as an urban decay area, in terms of the basic aims of urban regeneration concept and to develop a series of recommendations related to the different dimensions of urban regeneration for the ongoing project.
Kentsel dönüşüm, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir. Ancak Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramı büyük ölçüde sadece fiziksel düzenlemeler içeren ve kentlerde spontane dönüşümlere neden olan, bütüncül kentsel bağlamdan uzak parçacıl kentsel yenileme ve kentsel tasarım projeleri yerine kullanılmaktadır. Bu noktada çalışmanın amacı, Bursa kent merkezi yakınında uzun yıllar bir köhneme bölgesi olarak varlığını sürdürmüş Eski Santral Garaj Bölgesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi adı altında gerçekleştirilen çalışmaları kentsel dönüşüm kavramının temel hedefleri açısından değerlendirmek ve bu bölge için kentsel dönüşümün farklı boyutlarına yönelik öneriler geliştirmektir.
Description
Keywords
Urban Decay, Urban Regeneration, Physical-Design, Social, Economic, Legal/Organizational Dimensions, City Square Architectural and Urban Design Project Competition, Köhneme, Kentsel Dönüşüm, Fiziksel/Tasarıma Yönelik Sosyal, Ekonomik, Yasal/Yönetsel Boyutlar, Kent Meydanı Mimarlık ve Kentsel Tasarım Projesi Yarışması
Citation