Publication:
Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" Adlı Romanında Niteleme Sıfatları

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Bıçak, Nihat

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmamızda, Orhan PAMUK'un "Kırmızı Saçlı Kadın" adlı romanında geçen niteleme sıfatları incelendi. Bu çalışmanın asıl amacı, Türkiye Türkçesinde kullanılan niteleme sıfatlarının şekil ve oluşumları hakkında bir sonuç elde etmek ve değerlendirmede bulunmaktır. Adı geçen romanda tespit edilen 3896 adet niteleme sıfatı; sıfat, ad, algı, yapı, sözcük öbeği, ek, kaynak dil ve kullanım (gerçek anlam/üst anlam) bakımından sekiz başlıkta incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafiklerle verilerek bir değerlendirme yapılmıştır. İncelediğimiz 3896 niteleme sıfatı, algı bakımından görsel olanlar (1677) ve zihinsel olanlar (1671) ile ilk sıradadırlar. Kaynak dil bakımından incelediğimizde Türkçe (1880) ve Arapça (841) yine ilk sıradadır. Yapı bakımından incelediğimizde ise, basit (1677) ve türemiş (1576) niteleme sıfatlarını başta görürüz. Kullanım açısından gerçek anlam ilk sırayı alırken (3644), onu üst anlam takip etmiştir (252). Yukarıda sözünü ettiğimiz sıfatların daha detaylı ve kapsamlı şekli inceleme bölümünde görülecektir. Anahtar Kelimeler: Niteleme Sıfatları, Sözcük Türleri, Kaynak Diller, Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın.
In this study, qualifying adjective used in Orhan PAMUK's novel "Woman with Red Hair" were examined. The main objective of this study is to obtain a data about the way how the qualifying adjectives in Turkey Turkish are formed and make an assessment. 3896 qualificative adjectives identified in the mentioned novel were analyzed under eight headings in terms of their being adjective, noun, perception, structure, phrase, suffix, source language and usage (in terms of true meaning/super ordinate). The results obtained were evaluated with the help of tables and graphs. Among the 3896 qualificative adjectives we analyzed, the visual (1677) and the mental (1671) were the highest in number in terms of perception. When we examined the data in terms of source language, we saw that Turkish (1880) and Arabic (841) ones were the highest in number. When we examined it in terms of structure, we saw that the simple qualifications (1677) and the derived qualifications (1576) were at the top. In terms of use, while the real meaning was the highest (3644), it was followed by the super ordinate (252). The more detailed and comprehensive picture of the qualifications we have discussed above will be seen in the analysis section. Key Words: Qualifying Adjective, Part of Speech, Source Language, Orhan Pamuk, Women with Red Hair.

Description

Keywords

Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature

Citation