Publication:
Erken Çocukluk Eğitiminden Beklentiler: Ebeveynler Ne Düşünüyor?

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Şahin, Derya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Erken çocukluk eğitiminin önemli bir parçası olan ebeveynlerin sürecin aktif katılımcıları olduğu için ebeveynlerin erken çocukluk eğitiminden beklentilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu önem ile mevcut araştırmada amaç çocuğu erken çocukluk eğitimine devam eden ebeveynlerin erken çocukluk eğitiminden beklentilerini açığa çıkarmaktır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan fenomenoloji deseni benimsenerek tasarlanmış, çalışma grubu ise amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu çocukları normal gelişim gösteren ve 2’si özel 3’ü kamuya bağlı bağımsız erken çocukluk eğitimi kurumuna devam eden 14 gönüllü ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiş ve açığa çıkan bulgular yorumlamıştır. Sonuç olarak mevcut araştırmaya katılan ebeveynlerin özellikle çocukların gelişimini desteklemeye, eğitimi nitelikli öğretmenlerin vermesine ve pedagojik uygulamalara yönelik beklentilerinin olduğu, bu beklentilerin ebeveynlerin farkındalıklarına paralel bir şekilde açığa çıktığı söylenebilir.

Description
Keywords
Erken Çocukluk Eğitimi , Ebeveyn Beklentileri , Çocuk , Aile , / Early Childhood Education , Parent Expectations , Child , Family
Citation
TORAN M, ŞAHİN D (2020). Erken Çocukluk Eğitiminden Beklentiler:Ebeveynler Ne Düşünüyor?. Başkent University Journal of Education, 7(1), 29 - 36.