Publication:
İmgelerin toplumsal işlevinde anlamın görüntüsü

Date
2020
Authors
Bilek, Nagihan Umay
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Görsel kültürün etkili olduğu çağın toplumları, iletişim araçlarından kendilerine aktarılan göstergelerle yüklü mesajları algılayarak, görsel dünyada bulunan imgelerin ilettikleri duyguları ve düşünceleri anlamlandırmaya çalışmaktadırlar. Evrende varoluş sürecinde toplumlar her zaman göstergelerle çevrelenmiştir. Sanatın göstergebilimle ilişkilendirilmesi ise iletişim ihtiyacı ile paralel bir varoluş içinde günümüze kadar gelmiştir. Önemli bir iletişim biçimine dönüşen resimlerin, anlatılarından hareket ederek anlam kümeleri içinden zihin kendi imgesini seçerek öznel ifadelerini oluşturmaktadır. Göstergelerin imgesel karşılıkları durağan olmamakla birlikte zamanla değişerek, katmanlı bir yapıya bürünmektedir. İletişimdeki öznel deneyimler nesnel bir temsil aktarımına dönüşerek simgeler, göstergeler, semboller, işaretler oluşmuştur. Sanatın, içinde bulunduğu toplum ve kültürün izlerini taşıdığı bilinmektedir. Bir sanat yapıtını çözümlerken içinde bulunduğu dönem şartları altında değerlendirmek gerekmektedir. İmgelerin öznel ve nesnel anlamları değişkenlik göstermekte birlikte dinamik bir yapıdadır. Bu anlamda gerçekleştirilen sanat yapıtlarındaki anlamın imgeler aracılığıyla yaratılmaya çalışılan anlatıların ele alındığı çalışmada Rönesans dönemi resimlerinden sekiz örnek belirlenerek Roland Barthes'ın "Gösteren ve Gösterilen" kuramı doğrultusunda biçim ve içerik yönünden Göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesiyle, derin düzlemlerdeki simgesel anlamlar belirlenmiştir. Anlamlandırma sürecinde Erwin Panofsky'nin "İkonografik ve İkonolojik Eleştiri Yöntemi" ile ilişkilendirilerek resimlerin derin anlamlarındaki etkisi değerlendirilmiştir.


The society of the age which is under the influence of visual culture, try to explain the meanings of emotions, ideas and messages transmitted by mass media visuals or visual world. The society was always surrounded by visual indicators from the beginning. The relation between Art and Semiotics came out from the requirement of transmission. And this relation is still take place today. The mind creates its own subjective expression by choosing meanings from the paintings, which was transformed to a new way of communication. The visual equivalents of the indicators are not only dynamic but also have a multi-layer structure by time. In the meantime, the act of representation took the place of expressive reaction. The subjective experiences within communicationturned into objective transmissions of representation. And that case made a way to form the symbols, the indicators, the signs and the marks. It's known that, Art carries the features of the culture and the society. When analysing an art piece, it is necessary to consider the period when it is made. The subjective and objective meanings of the images are variable and dynamic. With this study, which discuss the meanings of the art pieces with images, eight specific examples of Renaissance paintings are selected. The symbolic meanings are indicated by analysing the form and content with Roland Barthes's ''The signifier and signified'' hypothesis. During the process of interpratation, it's examined that archetype conception of Erwin Panofsky's "Iconography and iconology" on the deep sense of paintings.

Description
Keywords
İletişim Bilimleri , Anlamlandırma , Görsel imge , Göstergebilimsel analiz , Kültürel çözümleme , Communication Sciences , Explanation , Visual image , Semiotic analysis , Cultural analysis
Citation