Publication:
Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik algılar ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Çetin, Elif
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu araştırmada, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik algılar ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, nicel yöntemde, ilişkisel/korelasyonel araştırma modelinde desenlenmiştir. Araştırmada, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlamaya yönelik algıları ile stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri ortaya konulmuş, kişisel bilgilere göre (görev, mesleki kıdem, öğrenim durumu, görev yapılan okulda çalışma süresi, stratejik planlama hakkında eğitim alma durumu) farklılık bulunma durumu incelenerek, algılar ile uygulamalar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerindeki resmi okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan 459 yönetici ve öğretmen, örneklemini ise 54'ü yönetici ve 241'i öğretmen olan, toplam 295 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, "Kişisel Bilgi Formu", "Okullarda Stratejik Planlama Algı Ölçeği" ve "Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizi özel bir istatistik programı ile yapılmış, araştırmanın amaç ve alt amaçlarına yönelik olarak parametrik testlerden Bağımsız Gruplar T Testi, Tek Yönlü ANOVA, çoklu karşılaştırmalar için Scheffe testi ve Pearson Moment-Çarpım Korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik algı düzeyleri, "yüksek" olarak tespit edilirken, stratejik planlamaya yönelik algı düzeylerinin, stratejik planlama hakkında hizmet içi eğitim alanlar lehine, manidar bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri, ölçeğin tamamı ve alt boyutları için "yüksek" olarak tespit edilmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşlerinde, görev değişkenine göre, öğretmenler lehine manidar bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşlerinde, öğrenim durumu değişkenine göre, ön lisans mezunu olanlar lehine manidar bir farklılık görülmektedir. Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlamaya yönelik algıları ile stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri arasında, pozitif yönde "orta" düzeyde ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak stratejik planlama hakkında hizmet içi eğitimlerin artırılması, hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin hazırlık ve uygulama sürecinde aktif görev alması, stratejik planlamanın okullardaki en önemli yürütücüsü olan yöneticilerin stratejik planlama uygulamalarına, tüm paydaş katılımını sağlaması önerilmektedir.


In this study, the relationship between the perceptions of strategic planning and strategic planning practices in formal pre-school education institutions was examined. The research was designed in the quantitative method, the relational/correlational research model. In the research, the perceptions of the administrators and teachers working in official pre-school education institutions about strategic planning and their views on strategic planning practices were revealed, according to personal information (task, professional seniority, education level, working time at the school, receiving training on strategic planning). In this study, the relationship between perceptions and practices was investigated. The population of the research is 459 administrators and teachers working in the official pre-school education institutions in Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece and Esenyurt districts of Istanbul in the 2020-2021 academic year, and the sample is 295 teachers, 54 of whom are administrators and 241 are teachers. consists of administrators and teachers. "Personal Information Form", "Strategic Planning Perception Scale in Schools" and "Scale for Evaluating Strategic Planning Practices in Schools" were used as data collection tools. The analysis of the data was made with a special statistical program, for the purpose and sub-objectives of the research, Independent Groups T-Test, One-Way ANOVA, Scheffe test and Pearson Moment-Product Correlation analyzes were performed for multiple comparisons. While the researches are determined as the administrators who work in formal pre-school education and the people who are assigned in the education for planning planning, you have a meaningful point of view, from the perspectives on planing planning, the areas for education on planning. Administrators working in formal pre-school education were determined as "high" for all and sub-dimensions for planning planning applications. According to the staff, in the views on the manager and planned planning practices, with a meaningful planning that can be directed. In addition, teachers and administrators in pre-school education, people related to people, people who have graduated from the front are mentioned in the views on strategic planning. It has been determined that there is a positive "moderate" relationship between the perceptions of the administrators and teachers working in official preschool education institutions towards strategic planning and their views on strategic planning practices. Based on the findings, it is recommended to increase in-service training on strategic planning, to take an active role in the preparation and implementation process of in-service teachers, and to ensure the participation of all stakeholders in strategic planning practices of the administrators, who are the most important executives of strategic planning in schools.

Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim , Education and Training
Citation