Publication:
İş tatmini ve örgütsel bağlılık ve meslek liselerinde bir uygulama

Date
2015-12
Authors
Yakut, Suat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İş tatmini ve örgütsel bağlılığın geniş tanımları yapılmıştır. Bu iki kavramın etkilendiği değişkenler ayrı ayrı açıklanmıştır. Başka kavramlar ile olan ilişkileri incelenmiştir. İş tatmini ve örgütsel bağlılık değerleri ölçme yöntemleri anlatılmıştır. İş tatmini ve örgütsel bağlılığa ait sonuçlara yer verilmiştir. Yapılan bu araştırma meslek lisesi öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 145 öğretmen katılmış olup veriler demografik sorular, minnesota iş tatmin ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Örneklem gurubunu oluşturan katılımcıların %79,3 erkek, %20,7 bayan öğretmen olup yaş aralıkları 25-60 arasında yer almaktadır. Toplanan veriler iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerini belirleyen bağımlı değişkenler ile cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve hizmet süreleri ile anlamlı ilişkiler olup olmadığı araştırılmıştır. Çözümlemeler sonucunda iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki ve bağlı değişkenler arasında anlamlı ilişkişler bulunmuştur.
Description
A comprehensive definition of job satisfaction and organisational loyalty has been done in this study. The factors affecting these two concepts have been explained separately. The methods of evaluation and measurement and their relationship with similar concepts has been described. Results pertaining to the two concepts are also included in the study. This specific study was carried out concerning the relationship between job satisfaction and institutional loyalty among teachers of vocational school. 145 teachers participated in the interviews. The data on demographic questions was collected using the Minnesota job satisfaction scale and institutional loyalty scale. 79.3% of the study group consisted of males and 20.7% females between the ages of 25 and 60.The data collected was used to determine the relationship of the two concepts to the gender, marital status, education, age and duration of service and their interrelationship.
Keywords
İşletme, Business Administration
Citation