Publication:
Aile içi etkili iletişimde drama teknikleri ve nlp uygulamaları

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01
Authors
Ölmez, Dilek
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

İnsan sosyal bir canlıdır. Toplumun en küçük birimi olan aile de, sosyal yapılanmanın en önemli parçasıdır. Bu nedenle insanlar arasında kurulan ilişkiler zaman geçtikçe önemini arttırmakta, sosyal problemlerin çıkış noktası olarak da aile ön plana çıkmaktadır. İnsanlar, zamanlarının büyük çoğunluğunu iletişim kurarak geçirirler. Anacak başarılı bir iletişim sanıldığı kadar kolay ve kendiliğinden gelişen bir unsur değildir. Olumlu ve etkili bir iletişim kurmak istiyorsak, karşımızda ki kişilerin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını dikkate alarak, empati kurarak ve duyarlı davranarak istenilen sonucu elde edebiliriz. Aile içinde oluşturulan etkili ve olumlu iletişim zaman içerisinde, tüm toplumu etkisi altına alan önemli bir oluşumdur. Bu çalışmada, aile içinde olması gereken anlayış ve sevgi ortamına katkı sağlayacağı düşünülerek, çözüm odaklı yaklaşım seçeneklerini incelenmiş, bilimsel araştırmalar ve veriler doğrultusunda, göstergebilimsel yaklaşımın temel kavram ve ilkeleri ele alarak, Drama sanatının uygulamalı yöntemleri, oyun ve önemi, NLP teknikleri, örneklerle irdelenmiştir. vii Çalışmamızın amacı ise, aile içi olumlu iletişim hedeflenerek, söz konusu çocuklar olduğunda kullanılması gereken yöntem ve uyugulamaların, içeriğinde oyun, mizah ve yeniden çerçeveleme (NLP), yöntemleri kullanılarak, hayal gücüne ve yaratmaya dayalı eğlenceli durumların, sorun çözmede daha etkin olduğunun benimsenmesidir. Bu doğrultuda anne-babalara yol göstemek, göstergelerin verdiği mesajları, empati ve beceri yoluyla algılama kolaylığı sağlamak, mutlu, anlayışlı, birbirine bağlı ve sevgi dolu aileler oluşmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Böylelikle sözü edilen nitel araştırma yöntemiyle, Drama tekniklerinin ve NLP (Nöro Linguistik Programing) uygulamalarının aile içi iletişime olumlu katkıları, çözüm odaklı yaklaşımlara farklı bakış açısı ve getirdiği kolaylıklar, oyunun ve mizahın hayatımıza kattığı zenginlikler ve iyileştirici özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, iletişim dilinde empatiye, gözleme dayalı, hayal gücü ile zenginleştirilmiş yeni dilsel ve bedensel göstergeler oluşturmak çabası da çalışmada irdelenmiştir.

Description
Man is a social creature. The family wich is the smallest unit of the society is the most important part of social renaissance. Therefore the importance of the relations establishedbetween people increase as time goes by, the family has come forward as the exit point of social problems. People spend the vast majority of their time by establishing communication. But the communications is not easy and spontaneously developed process. In order to establish an effective communication,we should take into account the other peoples' feelings, thoughts and behavior, act ampathically and sensitively. By this way we can achieve the desired result. The effective and positive communication created the family is an important formation which influence whole society time. Therefore the understanding ang loving environment which must be provided in the family examined by examinning the result oriented apporoach opsions, based on scienfitic studies and data line, handling semiotic apporoach's basic consept and principles, drama art and applied methods, games and their importance, studying NLP (Neuro Linguistic Programming) technigues by examples. ix The purpose of our work is to be taken up seriously that using methods of game, humor and reframing (NLP) depending on imagination and creativity to be based on the amusing situation, targeting domestic positive communication for children solve problems more affectively. To guide the parents in this direction, to provide ease of detection by empathy and skills for the messages given by the indicators and to contribute forming happy, caring families are aimed. So by the mentioned qualitative research method, the positive effects of "Drama technigues" and "NLP" applications to the communication in the family, different perspectives to the solution oriented approaches an the conveniences, games, vital to our the occasion of the humorous richness and healing is attempted to be revealed features. In addition, the force to developed new linguistic and physical indicators in the language of communication based on ampathy and observation which are enriched by imagination is studied.
Keywords
İletişim Bilimleri , Communication Sciences
Citation