Publication:
Bireycilik/Toplulukçuluk ile Bireysel Yenilikçilik Eğilimi Arasındaki İlişkide İçsel Motivasyonun Biçimlendirici Rolü

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu araştırmanın amacı bireycilik/toplulukçuluk ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişkide içsel motivasyonun etkisini incelemektir. 138 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmanın bulgularına göre bireycilik ile bireysel yenilikçilik arasında anlamlı düzeyde pozitif; toplulukçuluk ile bireysel yenilikçilik arasında anlamlı düzeyde negatif ilişki vardır. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda içsel motivasyonun yedi alt boyutundan, “ilgi duyma/hoşlanma”, “algılanan yeterlilik”, ”algılanan seçme hakkı”, “değer/fayda”, “çaba/önem” boyutlarının, bireycilik ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişki üzerindeki etkileri ve “baskı/gerilim”, “olumsuz iş algısı” boyutlarının toplulukçuluk ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişki üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre içsel motivasyonun yalnızca “algılanan yeterlilik” boyutunun, bireycilik ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişkiyi güçlendirdiği ortaya konmuştur. Toplulukçuluk ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişkide içsel motivasyonun yalnızca “baskı/gerilim” boyutunun güçlendirici etkisi olduğu saptanmıştır
The aim of this study is to examine the moderating effect of intrinsic motivation on the relationship between individualism/collectivism and individual innovativeness. The study was conducted with 138 university students. The results showed that there is a positive relation between individualism and individual innovativeness and a negative relation between collectivism and individual innovativeness. The moderating role of “interest/enjoyment”, “perceived competence”, ”perceived choice”, “value/usefulness”, “effort/importance” on the relation between individualism and individual innovativeness; and the moderating role of “pressure/tension”, “relatedness” on the relation between collectivism and individual innovativeness were analyzed. Only “perceived competence” has a moderating effect on the positive relationship between individualism and individual innovativeness and “pressure/tension” has a moderating effect on the negative relationship between collectivism and individual innovativeness.

Description

Keywords

Bireycilik, Toplulukçuluk, Bireysel Yenilikçilik, İçsel Motivasyon, Individualism, Collectivism, Individual Innovativeness, Intrinsic Motivation

Citation