Publication:
Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-09-19

Authors

Alabay, Erhan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu araştırmanın amacı, çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık düzeylerinin ve çocuk haklarına ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin olup olmadığını ve farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu araştırmada nicel araştırmayöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Anadolu Yakasında bulunan üniversitelerdeki sağlık bilimleri fakültesi çocuk gelişimi lisans bölümlerinde öğrenim gören ve rastgele örnekleme modelinden yararlanarak seçilen 197 çocuk gelişimi lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Demografik Bilgi Formu, Morais ve Ogden (2011) tarafından geliştirilen ve Şahin ve Çermik (2014) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Küresel Vatandaşlık Ölçeği ve Karaman Kepenekçi (2006) tarafından geliştirilen Çocuk Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda, lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğu, akademik not ortalamasının anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı ve çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık toplam puanları arttıkça, çocuk haklarına ilişkin tutumlarının da arttığı belirlenmiştir.
The aim of this study is to determine the relationship between child development undergraduate students' global citizenship levels and their attitudes towards children's rightsand whether they differ according to different independent variables.In this study, relational survey model,one of the quantitative research methods,was used. The sample of the study consisted of 197 child development undergraduate students who were selected by using the random sampling model. Demographic Information Form, The Global Citizenship Scale developed by Morais and Ogden (2011) and adapted to Turkish by Şahin and Çermik (2014) and Attitude Scale on Children's Rights developed by Karaman Kepenekci (2006) were used. As a result of the study, it was found that undergraduate students’ global citizenship levels and attitudes towards children rights were above the average, and academic average scores of the undergraduate students showed a significant difference. Finally, it wasdetermined that the students' attitudes towards children's rights increased as the total globalcitizenship scores increased.

Description

Keywords

Çocuk Gelişimi, Lisans Öğrencileri, Küresel Vatandaşlık, Çocuk Hakları, Tutum, Child Development, Undergraduate Students, Global Citizenship, Children’s Righ, Attitude

Citation