Yayın:
Genel İşlem Şartları ve Denetlenmesi

No Thumbnail Available
Tarih
2012-07
Yazarlar
Bağrıaçık, Safiye Nur
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Modern ekonomik yaşamın ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte günümüzde finans kurumları, sigorta şirketleri gibi kurumlar başta olmak üzere müşterilerine bireysel sözleşmelerden önce bugün standart (tip) sözleşmeler olarak adlandırılan genel işlem şartları, diğer bir ifade ile de genel koşulları içeren sözleşmeler imzalatmaktadırlar. Bu durum da genel işlem şartları kavramını günlük hayatta çok karşılaşılan ve önemli bir konu haline getirmiştir. Genel işlem ile ilgili olarak Türk hukukunda uzunca bir süre bir hukuki düzenleme eksikliği varolmuştur. 2003 yılında Türk Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ardından Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ile yapılan düzenlemeyle eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Nihayet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuz ile genel işlem koşulları kavramı açık bir hukuki düzenlemeye kavuşturulmuş oldu. Çalışmada genel işlem koşulları hakkında genel bir bakış sergilendikten sonar genel işlem koşullarının denetlenmesine yer verilecek ve son bölümde içerik denetimi aktarılarak çalışma sonlandırılacaktır.
The institutes, as financial institutes and insurance companies in particular, sgn standard contracts, which are named as “General Transaction Clauses” that comprise general transaction terms and conditions of the contracts, with their clients before signing personal contracts in present day along with the rapidly developing modern economic life and technology. Because of this situation, general transaction clauses were caused to be commonly encountered and important subject. In Turkish law, there had been a lack of legal regulation relating general transaction clauses for a long time. In 2003, this lack was tried to resolved with amendments of “Consumer Protection Code” and “Regulations regarding Unlawful Clauses in Consumer Contracts” Finally, legal regulation of the notion of general transaction clauses was attained clearly in Turkish Obligations Code, Law No. 6098. In this article, after looking through general transaction clauses in general terms, control of general transaction clauses is involved and as a conclusion, control of content is included.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Genel işlem şartları, Genel işlem koşullarının denetimi, Haksız şart, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, General Transaction Clauses, Control of General Transaction Clauses, Unlawful Clause, Consumer Protection Code, Turkish Obligations Code
Alıntı