Yayın:
İdari yargıda iptal kararlarının sonuçları

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2008-08
Yazarlar
Altınok, Elif
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Hazırlamış olduğumuz bu yükseklisans tez çalışmamızın konusu, “idari yargıda iptal kararlarının sonuçları”dır. Bilindiği gibi hukuk devletinin geçerli olduğu bir ülkede, idare edilenlerin, kamu gücü ile donatılmış idare karşısında, tek korunma yolu, hukuka aykırı olduğu mahkemece tespit edilmiş idari işlemlere ilişkin yargı kararlarının, idarece uygulanmasıdır. İdarenin yapmış olduğu tek taraflı, kesin ve yürütülmesi zorunlu ve yapıldıkları an hukuka uygunluk karinesinden yararlanan, yani hukuka uygun olduğu kabul edilen işlemleri karşısında, bu işlemlerin muhattapları açısından, hukuka aykırı olmaları halinde meydana gelen zararların ortadan kaldırılması ya da en azından meydana gelen zararların bir bölümünün giderilmesi için tek yol bu işlemlerin iptalini gerçekleştirme aracı olan, mahkemelerce verilen iptal kararlarıdır. Ancak bu kararların sadece mahkemelerce verilmesi yeterli değildir. Burada önemli olan, verilen kararların gereğinin idarece yerine getirilmesidir. Aksi takdirde, hukuk devleti ilkesinin en önemli unsuru olan, idarenin yargı kararlarına uyma zorunluluğu zedelenmiş olur. Bugün uygulamada, hala idarenin, yürütmenin durdurulması kararlarını ve ilk derece mahkemelerince verilen iptal kararlarını henüz kesinleşmediği gerekçesiyle yerine getirmediği, hatta bazen uygulamakla birlikte, akabinde bu kararın içini boşaltacak yeni işlemler yaptığı ve fiilen uygularken aslen uygulamadığı görülmektedir. Böylece idare, İdari Yargılama Usulü Kanununun “Kararların Sonuçları” başlıklı (28)’inci maddesini ihlal etmektedir. Konuyla yakın ilgisi olması nedeniyle, bu çalışmada, sadece iptal kararlarının sonuçları irdelenmekle yetinilmeyip aynı zamanda kararların uygulanmaması halinde sorumluluk konusuna da kısaca değinilmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Law
Alıntı