Publication:
Mekan ve Yer Kavramlarının Anlamsal Açıdan İrdelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Deniz Yengin
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

İnsanlık tarihi boyunca var olan mekan yaratma sanatı olan mimarlığın esas nesnesi olan mekan kavramı irdelendiğinde farklı yaklaşımların olduğu dikkati çeker. Özellikle farklı disiplinlerdeki araştırmalarda mekan kavramı anlamsal açıdan farklı şekillerde ifade edilmektedir. Buradaki kavramsal farklılıkların çeşitlilik ve zenginlik olarak ele alınması doğru bir yaklaşımdır. Bu çalışma kapsamında mimarlık nesnesi olan mekan kavramının farklı bakış açılarına göre tanımları üzerinde durulmuş ve mekan- yer kavramları tartışmaya açılmıştır. Genel olarak bakıldığında, mekan kavramının soyut olarak algılanan bir boşluktan ibaret olabildiği, yer kavramının ise insan deneyimini barındıran mekanlar olduğu görüşü kabul gören bir yaklaşımdır. Yer kavramı irdelendiğinde ise “ev” kavramı ile en derin anlamı ortaya koyduğu görüşü hakimdir. İnsanlık tarihi boyunca tüm uygarlıklarda ve kültürlerde önemli bir yeri olan “ev” kavramının etimolojik olarak da önemli anlamsal değerler taşımaktadır. Özellikle Anadolu mimarisinde ev çeşitli atasözlerine, deyişlere konu olacak kadar derin anlamlar içermektedir.


When the concept of space, which is the main object of architecture, the art of creating spaces throughout the human history, is examined it is remarkable that there are different approaches. Especially in different disciplines, the concept of space is expressed in different ways in terms of semantics. It is the right approach to take these conceptual differences as diversity and wealth. In this study, the definitions of the concept of space that is an object of architecture according to different perspectives are emphasized and the concepts of space and place are discussed. In general, it is accepted that the concept of space can be an abstract space, and the concept of space is a place that holds human experiences. When the concept of place is examined, it is seen that the concept of “home” puts the deepest meaning. The concept of “home” which has an important part in all civilizations and cultures throughout human history has etymologically important semantic values. Especially in the Anatolian architecture home has a deep meaning that makes it the subject of several phrases and proverbs.

Description
Keywords
Mekan , Yer , Ev’in Anlamı , / Space , Place , House-Home
Citation
USTA G (2020). MEKAN VE YER KAVRAMLARININ ANLAMSAL AÇIDAN İRDELENMESİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 10(1), 25 - 30. 10.7456/11001100/003