Yayın:
Alt Sosyo-Ekonomik Düzey Annelerin Çocuklarını Kabul ve Reddetme Davranışlarının İncelenmesi (Diyarbakır Örneği)

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2004
Yazarlar
Erkan, Semra
Toran, Mehmet
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
İlk çocukluk yılları, bireyin tüm hayatını yönlendirecek bir etkiye sahiptir. Bu dönemde çocukların aileleri özellikle de anneleri ile olumlu etkileşim kurmaları onların çok yönlü gelişiminin temellerini oluşturur. İnsan yaşamının bu önemli yıllarında çocuğun hayatındaki en önemli kişi olması nedeniyle annelerin çocuklarını kabul ya da reddetme davranışlarının incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır ili Ergani ilçesinde yaşayan ve 5 yaşında çocuğu olan alt sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin çocuklarını kabul ve reddetme davranışlarını incelemektir. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Rohner tarafından geliştirilen Ebeveyn Kabul- Red Ölçeği (Anne Formu) kullanılarak toplanmıştır.
Early childhood period has a great effect on individuals’ future life. Having a positive interaction with parents, especially with mothers, will establish a basis for a child’s many-sided development. As mothers are the most important figures in children’s life, especially at that period, it becomes important to study the acceptance and rejection behaviors of mothers.The aim of this study is to examine the acceptance and rejection behaviors of mothers from lower socio-economic backgrounds who live in Diyarbak›r province, Ergani district and who have children at the age of 5. The data of the research will be obtained by using Personal Information Form, and Parent’s Acceptance and Rejection Scale (Form for Mothers) developed by Rohner .
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ebeveyn Kabul, Ebeveyn Red, Anne - Baba Tutumları
Alıntı