Publication:
Popüli̇zm ve İnsan Hakları

Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen ve kullanımı yaygınlaşan popülizm kavramı, birçok tartışmaya ve çalışmaya konu olmaktadır. Popülizme ilişkin yapılan çalışmalarda popülizmin etki alanının, devlet- lerin sosyoekonomik yapısı ile etkin siyasi makamlardaki liderlerin rolü- ne bağlı olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Bu değişkenliğin günümüze en önemli yansıması ise insan hakları hukukuna yöneliktir. Popülizmin, insan haklarını açıkça reddetmemekle birlikte kavramı ken- di ihtiyaçları doğrultusunda yorumlayarak oldukça seçici ve araçsal bir yaklaşım benimsediği görülmektedir. Bu yaklaşım, artan sayıda ülkede popülist rejimlerin yükselişi ile insan hakları doktrinin son yarım yüzyıl- da kaydettiği ilerlemenin yeni ve farklı zorluklarla karşı karşıya kalma- sına ve insan haklarının önemli bir tehdit altında olmasına neden olmak- tadır. Bu çalışmada, söz konusu güncel popülist dalganın, insan hakları hukukuna ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına etkisi, ileri sürdükleri eleştirel argümanlar çerçevesinde incelenecektir.
Description
Keywords
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Citation
YILDIZ C (2022). POPÜLİZM VE İNSAN HAKLARI. Legal Hukuk Dergisi, 20(235), 2583 - 2638.