Publication:
Mecmû'a-i Eş'âr [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (metin - inceleme)

Date
2015-10
Authors
Gümüş, Abdulkadir
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan seçme şiir mecmuaları, edebiyat alanındaki akademik çalışmalar bakımından oldukça önemli eserler arasındadır. Bu mecmualar aynı zamanda bir seçki özelliği taşıyıp hazırlayıcısının şahsi sanat zevkini ve düşünce anlayışını da göz önüne serer. Bunun yanında mecmualar, kaleme alındığı çağın edebi zevk ve anlayışı ile dönemin sosyokültürel yapısını aksettirmesi bakımından da son derece önemlidir. Bu eserler vesilesiyle hem Türk edebiyatı hem de dönemin Türk kültürü ve tarihi yapısı hakkında malumat sahibi olunabilir. Bu çalışma Nuruosmâniye Kütüphanesi'nin 4960 numaraya kayıtlı mecmuası üzerine yapılmıştır. Çalışma mecmuanın transkripsiyon harflerine çevirisi üzerine oluşturulmuştur. Edebiyatımız açısından mecmualar ve şiir mecmualarının önemine değinilip çalışması yapılan mecmuanın genel bir tanıtımı yapılmıştır. Sonrasında transkripsiyon harflerine çevirdiğimiz şiirlerin, şairlerinin biyografileri verildikten sonra, metin farklı yönlerden incelenmiş ve sayısal tablolar halinde gösterilmiştir. Anahtar sözcükler: Mecmua, Şiir Mecmuaları, Klasik Türk Edebiyatı, Metin- İnceleme
Selected poem Mecmua, which are some of the sources of Turkish literature, are relatively important works of art on literature. These Mecmuas also have some characteristic of anthology and reflect the idea and art taste of their designer. Furthermore these Mecmua are highly valuable, because they mirror the taste and comprehension of the era and give some hints about the sociocultural structure of the period they written. The information about Turkish literature and Turkish culture and history of the period can be get thanks to these Mecmuas. This work has been made onto the Mecmua which is now recorded at Nuruosmaniye library by the number 4960. This work has been constituted by translating Mecmua by Latin letters. In this work, the importance of Mecmuas have been emphasized, especially poem Mecmuas on our literature and we have defined basically the Mecmua that we have worked. Afterword, we have listed the biographies the authors whose poems have been translated then we have moved on the translation which was the main subjects of the work. Key Words: Mecmua, Poem Mecmua, Classical Turkish Literature, Text and Analysis.
Description
Keywords
Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature
Citation