Publication:
Kadın öğretmenlerin kariyer süreçlerinde karşılaştıkları engellerin incelenmesi: İstanbul ili örneği

Date
2019
Authors
Suleymanova, Elvina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmanın amacı; kadın öğretmenlerin kariyerler engellerini tespit etmektir. Bu amaç kapsamında kadın öğretmenlerin okullarda alınan kararlara katılım düzeyleri, kariyer engellerini ve iş yaşamındaki yerlerini algılama düzeyleri araştırılmıştır. Araştırmada betimsel nitelikte olan genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu yöntem aracılığı ile kadın öğretmenlerin kariyer süreçlerinde karşılaştıkları engeller öğretmen ve yönetici görüşlerine göre tespit edilerek mevcut olan durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada İstanbul ilinde görev yapan toplam 320 öğretmen ve yöneticiye anket uygulanmıştır. Analiz sonuçlarında katılımcılar; kadın öğretmenlerin kariyer engellerinden en fazla "Aileden Kaynaklı Kariyer Engelleri" ile karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kariyer engelleri boyutlarından "Aile Kaynaklı Kariyer Engelleri" ile cinsiyet, eğitim ve medeni durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Başka bir ifade ile kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre, lisans mezunu öğretmenler lisansüstü mezunu öğretmenlere göre, boşanmış öğretmenler evli ve bekar öğretmenlere göre aile ilgili nedenlerin kadın öğretmenlerin kariyerlerine daha fazla engel olduklarını düşünmektedirler.
The aim of this study is to identify the career barriers for women teachers. In this content, the level of participation of women teachers in the decision making in schools, their career barriers and their perception of their position in business life are investigated. In the research, descriptive survey model was used. Through this method, the obstacles of female teachers in the career processes were determined according to the opinions of teachers and managers tried to reveal the current situation. In the study, a total of 320 teachers and managers were conducted a questionnaire in Istanbul. In the results of the analysis, the participants stated that the most common barrier of female teachers is "family-based career barriers". In addition, there is a statistically significant variation between the career barriers dimension of family-based career barriers and gender, education and marital status. In other words, comparison of female teachers with male teachers, comparison of undergraduate degree teachers with postgraduate degree teachers, and while comparing divorced teachers with married and single teachers family-related reasons are more career barriers of female teachers.
Description
Keywords
Kariyer Engelleri, Kadın Öğretmenler, Kadın Yöneticiler, Career Barriers, Female Teachers, Women Managers
Citation