Publication:
Metropolde (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satınalma Davranışlarının Karşılaştırılması

Date
2018
Authors
Tutgun, Filiz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu tez çalışmasının amacı İstanbul'da yaşayan X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden alışveriş davranışlarını demografik veri değişkenleri bakımından değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul'da yaşayan X kuşağı ve Y kuşağı kadınları ile internet üzerinden anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu iki kuşağın internet üzerinden alışveriş davranışlarını ölçümlemek için iki değişkenli ki-kare analiz tekniği kullanılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde metropol kavramı, metropol yaşamı ve metropolde yaşayan kadınlar, kuşak kavramı, X ve Y kuşağı kadınları ve karşılaştırılması incelenmiştir. İkinci bölümde e-ticaret kavramı, tarihsel süreci ve gelişimi, e-ticaret ile değişen satınalma davranışları, X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden satınalma davranışları üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden satınalma davranışları üzerine gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, araştırma yapılan İstanbul Kentinde X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden satınalma davranışları karşılaştırıldığında demografik değişkenlere göre farklılıklar ve benzerlikler ölçümlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Metropol, Metropol yaşamı, X ve Y kuşağı kadınları, İnternet üzerinden alışveriş davranışları, E-ticaret.
The subject of this thesis is the evaluation of internet shopping behaviors of X and Y generation women leading their lives in İstanbul Metropolitan city with regards to demographic data variables. A questionnaire has been applied via Internet to X and Y generation women residing in İstanbul within the context of this research. To measure these two generations' e-shopping behaviours, two-variable chi-square analysis technique has been implemented. This study consists of three sections. In first section, metropolis concept, metropolitan life, women living in metropolis, generation concept, X and Y gen-women and their comparison have been examined. In second section, e-commerce notion, its historical process and development, purchasing behaviors changing with e-commerce, X and Y gen-women internet-based purchasing behaviours have been pointed out. In the third and last section, the consequences of the questionnaire conducted on X and Y generations' internet purchasing behaviours have been evaluated. Eventually, when these internet-based purchasing behaviours of X and Y generation women in İstanbul city have been compared, similarities and differences have been measured and shown in terms of demographic variables. Key words: Metropolis, Metropolitan life, Women of X and Y generations, Shopping behaviours on internet, E-commerce.
Description
Keywords
İşletme, Business Administration, Elektronik ticaret, Electronic commerce, Kadınlar, Women, Metropol, Metropolitan, Sanal alışveriş, Virtual shopping, Satınalma, Purchasing, Satınalma davranışı, Purchasing behavior, X kuşağı, Generation X, Y kuşağı, Generation Y, İnternet, İstanbul
Citation